Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Договор от Лисабон

Договорът от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност беше подписан в португалската столица на 13 декември 2007 г. от представителите на двадесет и седемте държави членки. Той влезе в сила на 1 декември 2009 г., след като беше ратифициран от всички държави членки.

Договорът за Европейския съюз съдържа разпоредба, която позволява преразглеждането на Договорите: в член 48 се предвижда, че всяка държава членка, Европейският парламент или Комисията могат да представят на Съвета проекти за преразглеждане на Договорите. Тези проекти се внасят от Съвета в Европейския съвет и за тях се уведомяват националните парламенти; ако Европейският съвет изрази съгласие, председателят на Европейския съвет свиква Конвент, съставен от представители на националните парламенти, на държавните или правителствените ръководители на държавите членки, на Европейския парламент и на Комисията. Конвентът разглежда проектите за преразглеждане и приема с консенсус препоръка към междуправителствена конференция (МПК), която се свиква от председателя на Съвета. Европейският съвет може също да реши с обикновено мнозинство и след одобрение от Европейския парламент да не свиква Конвент, ако обхватът на измененията не оправдава това. В такъв случай Европейският съвет определя мандата за МПК, която се свиква впоследствие от председателя на Съвета. Така при всички случаи се свиква МПК, съставена от всички държави членки (предшествана или не от Конвент), като всяко изменение на Договорите изисква винаги ратификация от всички държави членки съгласно съответните им конституционни разпоредби.

Договорът от Лисабон е последният по дата от договорите, изменили в миналото договорите, върху които се основават Общностите и Европейският съюз; такива договори са Единният европейски акт (1986 г.), Договорът за Европейския съюз (Маастрихт) (1992 г.), Договорът от Амстердам (1997 г.) и Договорът от Ница (2001 г.). 

Договор от Лисабон (ОВ С 306, 17.12.2007 г.)
Консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия са изготвени след влизането в сила на Договора от Лисабон. Последните консолидирани версии са публикувани в ОВ С 326 и С 327 от 26 октомври 2012 г.

Освен това след публикуването на ОВ C 326 и C 327 от 26 октомври 2012 г. са изготвени нови непубликувани консолидирани текстове, за да бъдат отразени най-новите промени. Тези консолидирани текстове са публикувани на нашия уебсайт с цел да предоставим на разположение най-актуалните версии на консолидираните договори. 

Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз
Харта на основните права на Европейския съюз
(публикувани на сайта на 27 февруари 2013 г.)

Документът съдържа последните актуализации предвид изменението, внесено с Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 г. за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него, както и измененията, внесени с Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми и Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз. 

Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (публикуван на сайта на 27 февруари 2013 г.)

Документът съдържа последната актуализация предвид изменението, внесено с Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 г. за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него. 


 

Информационна бележка

В изложения по-долу документ се съдържа кратко резюме на основните промени.

 

Информационни фишове

Председател на Европейския съвет

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/Европейска служба за външна дейност