Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Lisabonská smlouva

Lisabonská smlouva, kterou se mění Smlouva o Evropské unii a Smlouva o založení Evropského společenství, byla podepsána dne 13. prosince 2007 v portugalském hlavním městě zástupci dvaceti sedmi členských států. Po ratifikaci všemi členskými státy vstoupila tato smlouva dne 1. prosince 2009 v platnost.

Smlouva o Evropské unii obsahuje ustanovení umožňující změnu smluv: článek 48 stanoví, že kterýkoliv členský stát, Evropský parlament nebo Komise mohou Radě předkládat návrhy na změnu Smluv. Tyto návrhy předá Rada Evropské radě a oznámí se vnitrostátním parlamentům; pokud Evropská rada s návrhem souhlasí, svolá její předseda konvent složený ze zástupců vnitrostátních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád členských států, Evropského parlamentu a Komise. Konvent přezkoumá návrhy změn a konsensem přijme doporučení pro mezivládní konferenci, kterou svolá předseda Rady. Evropská rada rovněž může po obdržení souhlasu Evropského parlamentu prostou většinou rozhodnout, že konvent nesvolá, pokud to není odůvodněné rozsahem navrhovaných změn. V tom případě vymezí Evropská rada mandát pro mezivládní konferenci, kterou poté svolá předseda Rady. To znamená, že mezivládní konference, složená ze zástupců všech členských států, je svolána v každém případě, bez ohledu na to, zda jí předchází konvent či nikoli, a že změna Smluv vždy vyžaduje ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.

Lisabonská smlouva je zatím poslední z řady smluv, kterými byly v minulosti změněny zakládající smlouvy Společenství a Evropské unie, tj. Jednotný evropský akt (1986), Smlouva o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva) (1992), Amsterodamská smlouva (1997) a Niceská smlouva (2001). 

Lisabonská smlouva (Úř. věst. C 306, 17.12.2007)
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost byla provedena konsolidace znění Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. Poslední publikovaná konsolidovaná znění těchto smluv jsou uvedena v Úředním věstníku řady C číslo 326 a 327 ze dne 26. října 2012.

Od té doby byla provedena další konsolidace s cílem zohlednit nejnovější změny. Tato nová znění však dosud nebyla zveřejněna, a proto jsme je zpřístupnili na našich internetových stránkách, aby veřejnost měla k dispozici co nejaktuálnější konsolidovaná znění smluv. 

Konsolidovaná znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie
Listina základních práv Evropské unie
(zpřístupnění on-line dne 27. února 2013)

Tento dokument obsahuje poslední aktualizovaná znění zohledňující změny, které přineslo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu, jakož i změny, které přineslo rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii, a rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii. 

Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (zpřístupnění on-line dne 27. února 2013)

Tento dokument obsahuje poslední aktualizované znění zohledňující změnu, kterou přineslo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 741/2012 ze dne 11. srpna 2012 o změně Protokolu o statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k němu. 


 

Upozornění

Tento dokument obsahuje stručné shrnutí hlavních změn.

 

Odkazy 

Předseda Evropské rady

Vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / Evropská služba pro vnější činnost