Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Lissabontraktaten

Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab blev undertegnet i den portugisiske hovedstad den 13. december 2007 af repræsentanter for de 27 medlemsstater. Den trådte i kraft den 1. december 2009 efter at være blevet ratificeret af alle medlemsstaterne.

Traktaten om Den Europæiske Union indeholder en bestemmelse om muligheden for at ændre traktaterne: Ifølge artikel 48 kan enhver medlemsstat eller Kommissionen forelægge Rådet forslag til ændring af traktaterne; Disse forslag fremsendes af Rådet til Det Europæiske Råd og meddeles de nationale parlamenter. Hvis Det Europæiske Råd giver sin tilslutning, indkalder formanden for Det Europæiske Råd et konvent sammensat af repræsentanter for de nationale parlamenter, medlemsstaternes stats- og regeringschefer, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Konventet behandler udkastene til revision og vedtager ved konsensus en anbefaling til en regeringskonference, der indkaldes af formanden for Rådet. Det Europæiske Råd kan også med simpelt flertal og efter Europa-Parlamentets godkendelse beslutte ikke at indkalde et konvent, hvis ændringernes omfang ikke berettiger hertil. I så fald fastlægger Det Europæiske Råd mandatet til en regeringskonference, som efterfølgende indkaldes af formanden for Rådet. Der indkaldes således altid en regeringskonference med deltagelse af alle medlemsstater (enten med eller uden et forudgående konvent), og enhver ændring af traktaterne skal ratificeres af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser.

Lissabontraktaten er den seneste i rækken af traktater, der har ændret de traktater, som Fællesskaberne og Den Europæiske Union har bygget på, f.eks. den europæiske fælles akt (1986), traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht) (1992), Amsterdamtraktaten (1997) og Nicetraktaten (2001).

Lissabontraktaten  (EUT C 306 af 17.12.2007)
Traktaten Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab er blevet konsolideret efter Lissabontraktatens ikrafttræden. De seneste udgaver, der er blevet offentliggjort af disse konsoliderede tekster, findes i EUT C 326 og C 327 af 26. oktober 2012.

Der er desuden, for at tage hensyn til den seneste udvikling, efter offentliggørelsen af EUT C 326 og C 327 af 26. oktober 2012 blevet udarbejdet nye konsoliderede udgaver, som ikke er offentliggjort. Disse konsoliderede udgaver er blevet lagt ud på vores webportal, således at det er muligt at få adgang til de mest ajourførte udgaver af de konsoliderede traktater.

Konsoliderede udgaver af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
(lagt på nettet den 27. februar 2013)

Dette dokument indeholder de seneste opdateringer under hensyn til ændringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 741/2012 af 11. august 2012 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil samt de ændringer, der er foretaget med Det Europæiske Råds afgørelse 2010/718/EU og 2012/419/EU af  29. oktober 2010 og 11. juli 2012 om ændring af henholdsvis øen Saint-Barthélemys og øen Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union.


Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (lagt på nettet den 27. februar 2013)

Dette dokument indeholder de seneste opdateringer under hensyn til ændringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 741/2012 af 11. august 2012 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil.


 

Orienterende note

Følgende dokument indeholder en kortfattet oversigt over de vigtigste ændringer.

 

Faktablade

Formanden for Det Europæiske Råd

Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik / Tjenesten for EU's Optræden Udadtil