Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπεγράφη στην πορτογαλική πρωτεύουσα στις 13 Δεκεμβρίου 2007 από τους αντιπροσώπους των είκοσι επτά κρατών μελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 μετά την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχει διάταξη η οποία επιτρέπει την αναθεώρηση των Συνθηκών: το άρθρο 48 προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο σχέδια αναθεώρησης των Συνθηκών. Τα σχέδια αυτά διαβιβάζονται από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κοινοποιούνται στα εθνικά κοινοβούλια. Αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συναινέσει, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί Συνέλευση απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Στη Συνέλευση εξετάζονται τα σχέδια αναθεώρησης και εγκρίνεται με συναίνεση σύσταση για διακυβερνητική διάσκεψη (ΔΚΔ), την οποία συγκαλεί ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία και κατόπιν έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην συγκαλέσει Συνέλευση, εφόσον η έκταση των τροποποιήσεων δεν το δικαιολογεί. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει εντολή για διακυβερνητική διάσκεψη, η οποία συγκαλείται στη συνέχεια από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Υπό αυτό το πρίσμα, σε κάθε περίπτωση συγκαλείται διακυβερνητική διάσκεψη απαρτιζόμενη από όλα τα κράτη μέλη (ανεξαρτήτως αν έχει προηγηθεί Συνέλευση) και η τροποποίηση των Συνθηκών χρήζει πάντα επικύρωσης από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι η τελευταία από τις Συνθήκες οι οποίες, κατά το παρελθόν, τροποποίησαν τις Συνθήκες που αποτελούν το θεμέλιο των Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ, 1992), η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) και η Συνθήκη της Νίκαιας (2001). 

Συνθήκη της Λισσαβώνας (ΕΕ C 306 της 17.12.2007)
Κατόπιν της θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας εκδόθηκαν ενοποιημένες αποδόσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Οι τελευταίες ενοποιημένες αποδόσεις δημοσιεύονται στα τεύχη ΕΕ C 326 και C 327 της 26ης Οκτωβρίου 2012.

Επιπλέον, υπήρξαν νέες μη δημοσιευθείσες ενοποιημένες αποδόσεις ύστερα από τη δημοσίευση των ΕΕ C 326 και C 327 της 26ης Οκτωβρίου 2012 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις. Οι ενοποιημένες αυτές αποδόσεις έχουν μεταφορτωθεί στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να είναι διαθέσιμες οι πλέον επικαιροποιημένες αποδόσεις των ενοποιημένων Συνθηκών. 

Ενοποιημένες αποδόσεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(μεταφορτώθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου 2013)

Το εν λόγω έγγραφο περιέχει τις τελευταίες επικαιροποιήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση που έγινε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 741/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος I αυτού, καθώς και οι τροποποιήσεις που έγιναν με τις αποφάσεις 2010/718/ΕΕ και 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2010 και της 11ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου και σχετικά με την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα. 

Ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (μεταφορτώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2013)

Το εν λόγω έγγραφο περιέχει την τελευταία επικαιροποίηση στην οποία συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση που έγινε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 741/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος I αυτού. 


 

Ενημερωτικό σημείωμα

Στο παρακάτω έγγραφο παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τροποποιήσεις.

 

Επεξηγηματικά σημειώματα

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας / Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης