Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Lissaboni leping

Lissaboni lepingule, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, kirjutasid Portugali pealinnas 13. detsembril 2007 alla 27 liikmesriigi esindajad. Leping jõustus 1. detsembril 2009 pärast selle ratifitseerimist kõikides liikmesriikides.

Euroopa Liidu leping sisaldab sätteid aluslepingute muutmise kohta. Artiklis 48 sätestatakse, et iga liikmesriigi valitsus, Euroopa Parlament või komisjon võib esitada nõukogule ettepanekuid aluslepingute muutmiseks. Nõukogu esitab need ettepanekud Euroopa Ülemkogule ja neist teavitatakse riikide parlamente. Kui Euroopa Ülemkogu nõustub kavandatavate muudatuste läbivaatamisega, kutsub Euroopa Ülemkogu eesistuja kokku konvendi, mis koosneb riikide parlamentide, liikmesriikide riigipeade või valitsusjuhtide ning Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajatest. Konvent vaatab muudatusettepanekud läbi ja võtab konsensuse alusel vastu soovituse liikmesriikide valitsuste esindajate konverentsile, mille kutsub kokku nõukogu eesistuja. Euroopa Ülemkogu võib pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist lihthäälteenamusega otsustada ka konventi mitte kokku kutsuda, kui kavandatavate muudatuste ulatus seda ei õigusta. Sellisel juhul annab Euroopa Ülemkogu volitused liikmesriikide valitsuste esindajate konverentsile, mille seejärel kutsub kokku nõukogu eesistuja. Igal juhul kutsutakse kokku kõikidest liikmesriikidest koosnev valitsuste esindajate konverents (millele võib eelneda konvent või mitte) ning aluslepingute muudatuste jõustumiseks peavad kõik liikmesriigid need kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega ratifitseerima.

Lissaboni leping on viimane lepingute seas, millega on muudetud lepinguid, mille alusel loodi ühendused ja Euroopa Liit. Varasemad sellised lepingud on ühtne Euroopa akt (1986), Euroopa Liidu leping (Maastricht) (1992), Amsterdami leping (1997) ja Nice'i leping (2001).

Lissaboni leping (ELT C 306, 17.12.2007)
Euroopa Liidu leping, Euroopa Liidu toimimise leping ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping konsolideeriti Lissaboni lepingu jõustumisega. Uusimad avaldatud konsolideeritud versioonid leiab Euroopa Liidu Teatajast, ELT C 326 ja C 327, 26. oktoober 2012.

Pärast konsolideeritud versioonide avaldamist ELTs C 326 ja C 327 26. oktoobril 2012 on aluslepinguid uuesti konsolideeritud, et võtta arvesse kõige uuemaid muudatusi. Need konsolideeritud versioonid leiab meie veebilehelt, et teha kättesaadavaks aluslepingute kõige viimane konsolideeritud versioon.

Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid
Euroopa Liidu põhiõiguste harta
(avaldatud veebisaidil 27. veebruaril 2013)

Dokument sisaldab viimaseid ajakohastusi tulenevalt muudatuste tegemisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. augusti 2012. aasta määruses (EL, Euratom) nr 741/2012 (millega muudetakse protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ja selle I lisa) ning Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta ja 11. juuli 2012. aasta otsustes 2010/718/EL ja 2012/419/EL vastavalt Saint-Barthélemy ja Mayotte’i staatuse muutmise kohta Euroopa Liidu suhtes.

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon, (avaldatud veebisaidil 27. veebruaril 2013)

Dokument sisaldab viimaseid ajakohastusi tulenevalt muudatuste tegemisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. augusti 2012. aasta määruses (EL, Euratom) nr 741/2012 (millega muudetakse protokolli Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta ja selle I lisa).


 

Märkus

See dokument sisaldab lühikest kokkuvõtet peamistest muudatustest.

 

Teabeleht

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / Euroopa välisteenistus