Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Conradh Liospóin

Chuir ionadaithe na seacht mBallstát agus fiche lámh le Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, i bpríomhchathair na Portaingéile an 13 Nollaig 2007. Tháinig an Conradh sin i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009, tar éis do na Ballstáit uile é a dhaingniú.

Tá foráil sa Chonradh ar an Aontas Eorpach lena gceadaítear na conarthaí a leasú. foráiltear, le hAirteagal 48, go bhféadfaidh gach Ballstát, Parlaimint na hEorpa nó an Coimisiún tograí a thíolacadh don Chomhairle chun na Conarthaí a leasú. Cuirfidh an Chomhairle na tograí sin chuig an gComhairle Eorpach agus cuirfear in iúl iad do na Parlaimintí náisiúnta; má aontaíonn an Chomhairle Eorpach, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí Coinbhinsiún a chomóradh arb iad a bheidh air ionadaithe do na Parlaimintí náisiúnta, do Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát, do Pharlaimint na hEorpa agus don Choimisiún. Scrúdóidh an Coinbhinsiún na tograí do leasuithe agus glacfaidh sé de chomhthoil moladh chuig Comhdháil Idir-Rialtasach (CIR); Uachtarán na Comhairle a chomórfaidh an Chomhdháil sin. Féadfaidh an Chomhairle Eorpach cinneadh trí thromlach simplí, tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, gan Coinbhinsiún a chomóradh más rud é nach bhfuil bonn cirt leis de bharr raon na leasuithe arna mbeartú. Sa chás sin, saineoidh an Chomhairle Eorpach na téarmaí tagartha do CIR a chomórfaidh Uachtarán na Comhairle ina dhiaidh sin. Mar sin, déanfar CIR ina mbeidh na Ballstáit uile rannpháirteach a chomóradh i gcónaí (má bhíonn Coinbhinsiún ann roimhe nó mura mbíonn) agus ní foláir i gcónaí go ndaingneoidh na Ballstáit go léir aon leasú ar na conarthaí i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

Is é Conradh Liospóin an ceann is déanaí de na conarthaí lena leasaítear na conarthaí a bhfuil na Comhphobail agus an tAontas Eorpach bunaithe orthu, mar a rinneadh leis an Ionstraim Eorpach Aonair (1986), leis an gConradh ar an Aontas Eorpach (Maastricht) (1992), le Conradh Amstardam (1997) agus le Conradh Nice (2001) roimhe seo.

Conradh Liospóin (IO C 306, 17.12.2007)
Rinneadh an conradh ar an Aontas Eorpach, an conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach a chomhdhlúthú tar éis do Chonradh Liospóin teacht i bhfeidhm. Tá na leaganacha comhdhlúite is déanaí a foilsíodh ar fáil in IO C 326 agus C 327 an 26 Deireadh Fómhair 2012.

Chomh maith leis sin, rinneadh na conarthaí a chomhdhlúthú tuilleadh tar éis fhoilsiú IO C 326 agus C 327 an 26 Deireadh Fómhair 2012 chun na hathruithe is déanaí a chur san áireamh ach níor foilsíodh na leaganacha sin. Tá na leaganacha comhdhlúite sin curtha ar líne ar ár láithreán ionas go mbeidh na leaganacha is deireanaí de na Conarthaí comhdhlúite ar fáil don phobal.

Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (curtha ar líne an 27 Feabhra 2013)

Sa doiciméad sin tá na leaganacha is déanaí a tugadh cothrom le dáta agus aird á tabhairt ar an leasú a dhéantar le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 741/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Lúnasa 2012 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus Iarscríbhinn I a ghabhann leis, mar aon leis na leasuithe a dhéantar le Cinneadh 2010/718/AE agus Cinneadh 2012/419/AE ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2010 agus an 11 Iúil 2012 lena leasaítear stádas oileán Saint-Barthélemy agus Mayotte faoi seach i leith an Aontais Eorpaigh.

Leagan comhdhlúite den Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (a cuireadh ar líne an 27 Feabhra 2013)

Sa doiciméad sin tá an leagan is déanaí a tugadh cothrom le dáta agus aird á tabhairt ar an leasú a dhéantar le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 741/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Lúnasa 2012 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus Iarscríbhinn I a ghabhann leis.


 

Nóta Faisnéise

Tá achoimre ghearr ar na príomh-athruithe sa doiciméad sin.

 

Cáipéisí Eolais

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

An tArdionadaí do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála / An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí.