Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Lisabonos sutartis

Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, 2007 m. gruodžio 13 d. Portugalijos sostinėje pasirašė dvidešimt septynių valstybių narių atstovai. Ji įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d., po to, kai ją ratifikavo visos valstybės narės.

Europos Sąjungos sutartyje yra nuostata, kuria leidžiama Sutartis iš dalies keisti: 48 straipsnyje numatyta, kad bet kuri valstybė narė, Europos Parlamentas arba Komisija gali teikti Tarybai projektus dėl Sutarčių keitimo. Šiuos projektus Taryba perduoda Europos Vadovų Tarybai ir apie juos praneša nacionaliniams parlamentams; jei Europos Vadovų Taryba pritaria, jos pirmininkas sušaukia konventą, kurį sudaro nacionalinių parlamentų, valstybių narių valstybių arba vyriausybių vadovų, Europos Parlamento ir Komisijos atstovai. Konventas išnagrinėja pakeitimų projektus ir bendru sutarimu priima rekomendaciją tarpvyriausybinei konferencijai, kurią sušaukia Tarybos pirmininkas. Europos Vadovų Taryba, pritarus Europos Parlamentui, paprasta balsų dauguma taip pat gali nuspręsti konvento nesušaukti, jei tai netikslinga atsižvelgiant į pakeitimų mastą. Tokiu atveju Europos Vadovų Taryba nustato tarpvyriausybinės konferencijos įgaliojimus, o Tarybos pirmininkas po to sušaukia tokią tarpvyriausybinę konferenciją. Taigi, bet kuriuo iš atvejų yra sušaukiama tarpvyriausybinė konferencija, kurioje dalyvauja visos valstybės narės (prieš tai gali vykti konventas, tačiau ne visais atvejais), o sutarčių keitimui būtinas visų valstybių narių ratifikavimas laikantis jų atitinkamų konstitucinių taisyklių.

Lisabonos sutartis yra naujausia iš sutarčių, kuriomis buvo iš dalies pakeistos Bendrijų ir Europos Sąjungos steigiamosios sutartys; kitos tokios sutartys yra Suvestinis Europos aktas (1986 m.), Europos Sąjungos sutartis (Mastrichto sutartis, 1992 m.), Amsterdamo sutartis (1997 m.) ir Nicos sutartis (2001 m.). 

Lisabonos sutartis (OL C 306, 2007 12 17)
ĮsigaliojusLisabonos sutarčiai, buvo parengtos Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinės redakcijos. Paskutinės tokios suvestinės redakcijos paskelbtos 2012 m. spalio 26 d. OL C 326 ir C 327.

Vėliau, po 2012 m. spalio 26 d. OL C 326 ir C 327 paskelbimo, siekiant atsižvelgti į naujausius pakeitimus, parengtos naujos sutarčių suvestinės redakcijos, kurios iki šiol dar nebuvo paskelbtos. Jos pateikiamos mūsų interneto svetainėje, kad būtų galima susipažinti su naujausiomis suvestinėmis sutarčių redakcijomis. 

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija (paskelbta 2013 m. vasario 27 d.)

Į šį dokumentą įtraukti paskutiniai atnaujinimai, atsižvelgiant į pakeitimus, padarytus 2012 m. rugpjūčio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 741/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas, ir pakeitimus, padarytus 2010 m. spalio 29 d. ir 2012 m. liepos 11 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimais 2010/718/ES bei 2012/419/ES, kuriais iš dalies keičiamas atitinkamai Sen Bartelemi salos bei Majoto statusas Europos Sąjungos atžvilgiu. 

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija (paskelbta 2013 vasario 27 d.)

Į šį dokumentą įtraukti paskutiniai atnaujinimai, atsižvelgiant į pakeitimus, padarytus 2012 m. rugpjūčio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 741/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas. 


 

Informacinė pastaba

Šiame dokumente pateikiama trumpa pagrindinių pakeitimų santrauka.

 

Pagrindinių faktų suvestinės

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas

Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai / Europos išorės veiksmų tarnyba