Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Lisabonas līgums

Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, divdesmit septiņu dalībvalstu pārstāvji Portugāles galvaspilsētā parakstīja 2007. gada 13. decembrī. Tas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, kad to bija ratificējušas visas dalībvalstis.

Līgumā par Eiropas Savienību ir iekļauts noteikums, ar kuru var grozīt Līgumus, proti, 48. pantā ir paredzēts, ka jebkura dalībvalsts, Eiropas Parlaments vai Komisija Padomei var iesniegt Līgumu grozījumu projektu. Šādus projektus Padome nosūta Eiropadomei, un par tiem paziņo valstu parlamentiem; ja Eiropadome dod apstiprinājumu, Eiropadomes priekšsēdētājs sasauc Konventu, kuru veido valstu parlamentu pārstāvji, dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Eiropas Parlamenta un Komisijas vadītāji. Konvents izskata grozījumu projektu un vienprātīgi pieņem ieteikumu starpvaldību konferencei (SVK), ko sasauc Padomes priekšsēdētājs. Eiropadome – ar vienkāršu balsu vairākumu un saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu – var arī nolemt nesasaukt Konventu, ja to neattaisno ierosināto grozījumu apjoms. Tādā gadījumā Eiropadome nosaka darba uzdevumu starpvaldību konferencei, kuru pēc tam sasauc Padomes priekšsēdētājs. Tādējādi visos gadījumos sasauc starpvaldību konferenci, kuru veido visas dalībvalstis (un pirms kuras vai nu sanāk vai nesanāk Konvents), un, lai pieņemtu Līgumu grozījumus, visām dalībvalstīm tie vienmēr jāratificē saskaņā ar savām attiecīgajām konstitucionālajām prasībām.

Lisabonas līgums līdz šim ir pēdējais no līgumiem, ar ko groza Līgumus, uz kuru pamata ir dibinātas Kopienas un Eiropas Savienība, proti, Vienoto Eiropas aktu (1986. gads), Līgumu par Eiropas Savienību (Māstrihtas līgumu) (1992. gads), Amsterdamas līgumu (1997. gads) un Nicas līgumu (2001. gads). 

Lisabonas līgums (OV C 306, 17.12.2007.)
Pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, tika konsolidēts Līgums par Eiropas Savienību, Līgums par Eiropas Savienības darbību, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums. Pēdējās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētās konsolidētās versijas ir atrodamas 2012. gada 26. oktobra izdevumā C 326 un C 327.

Lai ņemtu vēra jaunākās izmaiņas, arī pēc 2012. gada 26. oktobra publikācijām OV C 326 un C 327 ir izstrādātas Līgumu konsolidētas versijas, bet tās līdz šim vēl nav publicētas. Šīs konsolidētās versijas, kas atspoguļo aktuālo stāvokli, ir atrodamas mūsu tīmekļa vietnē. 

Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas
Eiropas Savienības Pamattiesību harta
(internetā publicētas 2013. gada 27. februārī)

Šajā dokumentā ir iekļauti pēdējie grozījumi, kuri veikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 741/2012 (2012. gada 11. augusts), ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu, kā arī grozījumi, kas veikti ar Eiropadomes Lēmumu 2010/718/ES (2010. gada 29. oktobris) un Eiropadomes Lēmumu 2012/419/ES (2012. gada 11. jūlijs), ar ko attiecīgi groza Senbertelemī salai un Majotai piešķirto statusu attiecībā uz Eiropas Savienību. 

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma konsolidētā versija (internetā publicēta 2013. gada 27. februārī)

Šajā dokumentā ir iekļauts pēdējais grozījums, kurš veikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 741/2012 (2012. gada 11. augusts), ar ko groza Protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem un tā I pielikumu. 


 

Informatīva piezīme

Šajā dokumentā ir īsi apkopotas galvenās izmaiņas.

 

Faktu lapas

Eiropadomes priekšsēdētājs

Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Ārējās darbības dienests