Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is op 13 december 2007 in de Portugese hoofdstad door de vertegenwoordigers van de 27 lidstaten ondertekend. Het is op 1 december 2009 in werking getreden, nadat het door alle lidstaten was geratificeerd.

Het Verdrag betreffende de Europese Unie bevat een bepaling die herziening van de Verdragen mogelijk maakt: artikel 48 bepaalt dat iedere lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie de Raad ontwerpen tot herziening van de Verdragen kunnen voorleggen. Die ontwerpen worden door de Raad aan de Europese Raad toegezonden en worden ter kennis van de nationale parlementen gebracht; indien de Europese Raad daarmee instemt, roept de voorzitter van de Europese Raad een Conventie bijeen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, van de staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de Commissie. De Conventie bespreekt de ontwerpen tot herziening en neemt bij consensus een aanbeveling aan ten behoeve van een intergouvernementele conferentie (IGC), die door de voorzitter van de Raad wordt bijeengeroepen. De Europese Raad kan ook, met gewone meerderheid van stemmen en na goedkeuring door het Europees Parlement, besluiten geen Conventie bijeen te roepen indien de reikwijdte van de wijzigingen bijeenroeping niet rechtvaardigt. In dat geval stelt de Europese Raad het mandaat van een ICG vast, die vervolgens door de voorzitter van de Raad wordt bijeengeroepen. Aldus wordt er, in alle gevallen,een uit alle lidstaten samengestelde IGC bijeengeroepen (al dan niet voorafgegaan door een Conventie), en dient een wijziging van de Verdragen door alle lidstaten te worden bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen.

Het Verdrag van Lissabon is het meest recente van alle verdragen die tot nu toe de Verdragen waarop de Gemeenschappen en de Europese Unie gebaseerd zijn, hebben gewijzigd, zoals de Europese Akte (1986), het Verdrag betreffende de Europese Unie (Maastricht) (1992), het Verdrag van Amsterdam (1997) en het Verdrag van Nice (2001).

Verdrag van Lissabon (PB C 306 van 17 december 2007)
Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie geconsolideerd. De meest recente geconsolideerde versies zijn bekendgemaakt in PB C 326 en C 327 van 26 oktober 2012.

Na die publicatie in PB C 326 en C 327 van 26 oktober 2012 ging het consolideren verder om rekening te houden met nieuwere wijzigingen, voorlopig zonder bekendmaking in het Publicatieblad. Deze meest up-to-date versies van de geconsolideerde verdragen zijn online te raadplegen via onze website.

Geconsolideerde versies van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (online op 27 februari 2013)

Dit document bevat de meest recente bijgewerkte versies waarin rekening is gehouden met de wijzigingen die zijn aangebracht ingevolge Verordening (EU, Euratom) nr. 741/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 11 augustus 2012 houdende wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van bijlage I daarbij, en ingevolge Besluit 2010/718/EU van 29 oktober 2010 en Besluit 2012/419/EU van 11 juli 2012 van de Europese Raad tot wijziging van de status van respectievelijk het eiland Saint-Barthélemy en Mayotte ten aanzien van de Europese Unie.

Geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (online op 27 februari 2013)

Dit document bevat de meest recente bijgewerkte versie waarin rekening is gehouden met de wijzigingen die zijn aangebracht ingevolge Verordening (EU, Euratom) nr. 741/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 11 augustus 2012 houdende wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van bijlage I daarbij.


 

Informatienota

Het document hierna geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 

Fiches 

Voorzitter van de Europese Raad

De hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid / De Europese Dienst voor extern optreden