Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Traktat lizboński

Traktat z Lizbony, zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, został podpisany w stolicy Portugalii 13 grudnia 2007 r. przez przedstawicieli dwudziestu siedmiu państw członkowskich. Wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., gdy wszystkie państwa członkowskie dokonały jego ratyfikacji.

Postanowienie pozwalające zmieniać traktaty widnieje w Traktacie o Unii Europejskiej. Jest to artykuł 48. Przewiduje on, że propozycje zmian traktatowych może zgłosić Radzie dowolne państwo członkowskie, Parlament Europejski lub Komisja. Rada przekazuje propozycje Radzie Europejskiej. Poinformowane zostają też parlamenty narodowe. Jeżeli Rada Europejska wyrazi zgodę, jej przewodniczący zwołuje konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów, Parlamentu Europejskiego i Komisji. Konwent rozpatruje propozycje zmian i w drodze konsensu przyjmuje zalecenie dla konferencji międzyrządowej, którą następnie zwołuje przewodniczący Rady. Jeżeli zakres proponowanych zmian nie uzasadnia zwoływania konwentu, Rada Europejska może – za zgodą Parlamentu Europejskiego – zdecydować zwykłą większością głosów o jego niezwoływaniu. Rada Europejska formułuje wtedy mandat dla konferencji międzyrządowej, którą następnie zwołuje przewodniczący Rady. Tak więc konwent nie zawsze jest konieczny, konferencja międzyrządowa (złożona z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich) – zawsze. Zmiany traktatowe muszą również zostać każdorazowo ratyfikowane przez wszystkie państwa członkowskie, zgodnie z ich własnymi zasadami konstytucyjnymi.

Traktat z Lizbony jest na razie ostatnim z traktatów, które wprowadziły różne zmiany do traktatów założycielskich Wspólnoty i Unii Europejskiej. Poprzednich zmian dokonano m.in. Jednolitym aktem europejskim (1986), Traktatem o Unii Europejskiej (traktatem z Maastricht) (1992), traktatem amsterdamskim (1997) i traktatem nicejskim (2001). 

Traktat z Lizbony (Dz.U. C 306 z 17.12.2007)
Gdy Traktat z Lizbony wszedł w życie, skonsolidowano tekst Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Ich skonsolidowane wersje ogłoszono w Dz.U. C 326 oraz 327 z 26.10.2012.

Późniejsze zmiany zawarto w kolejnych konsolidacjach tekstów, które nie zostały jednak ogłoszone w Dzienniku Urzędowym. Niemniej mogą Państwo je znaleźć na naszej stronie internetowej. Przedstawiamy na niej najświeższe skonsolidowane wersje traktatów. 

Skonsolidowany Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
(ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2013)

Dokument zawiera wszystkie najnowsze zmiany, w tym zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniającym Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu, czy zmiany wprowadzone decyzją Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. i jej decyzją 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. Pierwsza zmieniła status wyspy Saint-Barthélemy wobec Unii Europejskiej, druga – status wyspy Majotty. 

Skonsolidowany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2013)

Dokument zawiera wszystkie najnowsze zmiany, w tym zmianę wprowadzoną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. zmieniającym Protokół w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu. 


 

W pigułce

Najważniejsze zmiany podsumowano w dokumencie poniżej.

 

Skróty informacyjne

Przewodniczący Rady Europejskiej

Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / Europejska Służba Działań Zewnętrznych