Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Lisabonská zmluva

Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísali v hlavnom meste Portugalska 13. decembra 2007 predstavitelia dvadsiatich siedmich členských štátov. Nadobudla platnosť 1. decembra 2009 po tom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty.

Zmluva o Európskej únii zahŕňa ustanovenie, ktoré umožňuje revíziu zmlúv: v článku 48 sa uvádza, že každý členský štát, Európsky parlament alebo Komisia môžu predložiť Rade podnety na revíziu zmlúv. Rada postúpi tieto podnety Európskej rade a oznámi ich národným parlamentom; ak sa Európska rada vyjadrí v prospech preskúmania týchto podnetov, predseda Európskej rady zvolá konvent pozostávajúci zo zástupcov národných parlamentov, hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, Európskeho parlamentu a Komisie. Konvent preskúma revízne návrhy a prijme konsenzom odporúčanie pre medzivládnu konferenciu, ktorú zvolá predseda Rady. Európska rada môže po udelení súhlasu Európskeho parlamentu rozhodnúť jednoduchou väčšinou o nezvolaní konventu, ak to nie je odôvodnené rozsahom navrhovaných zmien a doplnení. V takom prípade vymedzí Európska rada mandát pre medzivládnu konferenciu. Výsledkom tohto postupu je, že medzivládna konferencia, na ktorej sú zastúpené všetky členské štáty, sa zvolá vždy (bez ohľadu na to, či jej predchádza zvolanie konventu) a že každú zmenu a doplnenie zmlúv musia ratifikovať všetky členské štáty v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.

Lisabonská zmluva je posledná zo zmlúv, ktorými sa v minulosti zmenili a doplnili zmluvy, na ktorých spočívajú Európske spoločenstvá a Európska únia, akými sú Jednotný európsky akt (1986), Zmluva o Európskej únii (Maastrichtská zmluva) (1992), Amsterdamská zmluva (1997) a Zmluva z Nice (2001). 

Lisabonská zmluva (Ú. v. EÚ C 306, 17. 12. 2007)
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa vypracovali konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Naposledy boli konsolidované znenia uverejnené v Ú. v. EÚ C 326 a Ú. v. EÚ C 327 z 26. októbra 2012.

Odvtedy sa vypracovali nové, zatiaľ neuverejnené konsolidované znenia, aby sa zohľadnili najnovšie zmeny. Tieto nové konsolidované znenia sú uverejnené na našej internetovej stránke s cieľom poskytnúť najaktuálnejšie konsolidované znenia zmlúv.

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Charta základných práv Európskej únie
(uverejnené na internetovej stránke 27. februára 2013)

Tento dokument predstavuje najnovšiu aktualizáciu obsahujúcu zmeny a doplnenia, ktoré sa zaviedli nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 741/2012 z 11. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I, ako aj zmeny a doplnenia, ktoré sa zaviedli rozhodnutím Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii a rozhodnutím Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii. 

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (uverejnené na internetovej stránke 27. februára 2013)

Tento dokument predstavuje najnovšiu aktualizáciu obsahujúcu zmeny a doplnenia, ktoré sa zaviedli nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 741/2012 z 11. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha I. 


 

Informačná poznámka

Krátky súhrn hlavných zmien sa uvádza v nasledujúcom dokumente.

 

Informačný prehľad

Predseda Európskej rady

Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/Európska služba pre vonkajšiu činnosť