Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Lizbonska pogodba

V portugalski prestolnici so 13. decembra 2007 predstavniki sedemindvajsetih držav članic podpisali Lizbonsko pogodbo, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Veljati je začela 1. decembra 2009, potem ko so jo ratificirale vse države članice.

Pogodba o Evropski uniji vključuje določbo, ki omogoča spremembo pogodb, in sicer je v členu 48 določeno, da lahko vsaka država članica, Evropski parlament ali Komisija Svetu predlaga spremembo Pogodb. Svet te predloge predloži Evropskemu svetu in o njih uradno obvesti nacionalne parlamente. Če se Evropski svet strinja s predlogi, predsednik Evropskega sveta skliče Konvencijo predstavnikov nacionalnih parlamentov, voditeljev držav ali vlad držav članic, Evropskega parlamenta in Komisije. Konvencija preuči osnutke sprememb in s soglasjem sprejme priporočilo za medvladno konferenco, ki jo skliče predsednik Sveta. Evropski svet lahko po odobritvi Evropskega parlamenta z navadno večino tudi odloči, da Konvencije ne skliče, če obseg predlaganih sprememb tega ne upravičuje. V tem primeru Evropski svet določi mandat medvladne konference, ki jo nato skliče predsednik Sveta. Medvladna konferenca, ki jo sestavljajo vse države članice, se tako skliče v vsakem primeru (ne glede na to, ali je pred njo sklicana Konvencija ali ne), spremembe pogodb pa morajo vedno ratificirati vse države članice v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

Lizbonska pogodba je zadnja v vrsti pogodb, s katerimi so bile v preteklosti spremenjene pogodbe, ki so bile podlaga za Skupnosti in Evropsko unijo, na primer Enotni evropski akt (1986), Pogodba o Evropski uniji (Maastrichtska pogodba) (1992), Amsterdamska pogodba (1997) in Pogodba iz Nice (2001). 

Lizbonska pogodba (UL C 306, 17.12.2007)
Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe so bile pripravljene prečiščene različice Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije (UL C 326 in C 327, 26.10.2012).

Poleg tega so bile po objavi v UL C 326 in C 327 z dne 26. oktobra 2012 zaradi nedavnih sprememb pripravljene nove prečiščene različice, ki še niso bile objavljene, so pa na voljo na naši spletni strani, da bi omogočili dostop do najnovejših različic pogodb. 

Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (objavljeno 27. februarja 2013).

Ta dokument vključuje zadnje posodobitve, v katerih so upoštevane spremembe na podlagi Uredbe (EU, Euratom) št. 741/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. avgusta 2012 o spremembi Protokola o statutu Sodišča Evropske unije in Priloge I k Protokolu ter spremembe na podlagi sklepov Evropskega sveta 2010/718/EU z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije in 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije. 

Prečiščena različica Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (objavljeno 27. februarja 2013)

Ta dokument vključuje zadnje posodobitve na podlagi Uredbe (EU, Euratom) št. 741/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. avgusta 2012 o spremembi Protokola o statutu Sodišča Evropske unije in Priloge I k Protokolu. 


 

Opomba

Kratek povzetek najpomembnejših sprememb je v naslednjem dokumentu.

 

Informativno gradivo

Predsednik Evropskega sveta

Visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko / Evropska služba za zunanje delovanje