We use cookies to ensure we give you the best browsing experience on our website.
Find out more on how we use cookies and how you can change your settings.

Trenutačno radimo na temeljitom preuređenju sadržaja web-mjesta Vijeća EU-a. Zbog toga većina postojećih stranica nije prevedena na hrvatski. Nakon dovršenja, novi će sadržaj biti dostupan na hrvatskom, kao i na svim drugim jezicima EU-a.

O Vijeću Europske unije

Vijeće je institucija EU-a u kojoj su zastupljene vlade država članica.Neslužbeno se također naziva EU Vijeće i u njemu se nacionalni ministri i drugi dužnosnici iz svih zemalja EU-a sastaju kako bi donijeli zakone i uskladili politike.

Ne miješati s pojmom:

  • Europsko vijeće – još jedna institucija EU-a, u kojoj se vođe EU-a sastaju oko 4 puta godišnje kako bi raspravljali političke prioritete EU-a
  • Vijeće Europe – uopće nije institucija EU-a.

Što radi Vijeće EU-a?

Vijeće je glavni donositelj odluka u EU-u.Vijeće pregovara i donosi nove propise EU-a, ili ih prema potrebi prilagođava.Novi se zakoni EU-a obično donose uz suglasnost Europskog parlamenta, primjenom redovnog zakonodavnog postupka.

Vijeće također:

  • usklađuje politike država članica, na primjer, u području gospodarstva
  • sklapa međunarodne sporazume u ime EU-a
  • razvija zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku na temelju strateških smjernica koje utvrđuje Europsko vijeće
  • donosi proračun EU-a, zajedno s Europskim parlamentom

Kako funkcionira Vijeće EU-a?

Vijeće Europske unije jedinstvena je pravna osoba, no sastaje se u 10 različitih „konfiguracija”, ovisno o temi koja se raspravlja.Neka su zasjedanja Vijeća otvorena za javnost i može ih se pratiti uživo na našem web-mjestu.

Vijeće obično donosi odluke glasovanjem kvalificirane većine. Kvalificirana većina postignuta je kada:

  • većina država članica glasuje za (u nekim slučajevima dvije trećine)
  • najmanje 260 glasova od ukupno 352 glasa je za prijedlog,

Odluke se također mogu donijeti običnom većinom  ili jednoglasno.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Sve se države članice EU-a izmjenjuju u šestomjesečnom predsjedavanju VijećemPredsjedništvo vodi sastanke na svim razinama:na razini Vijeća, Odbora stalnih predstavnika (Corepera) i radnih skupina.Predlaže smjernice i sastavlja kompromise potrebne da bi Vijeće donijelo odluke.