Правна информация

Информацията на този уебсайт е обект на правилата за защита на личните данни и на авторското право, както и на освобождаване от отговорност на Съвета.

За справките с този уебсайт и неговото ползване е необходимо пълното приемане на изложените по-долу общи условия.

Защита на личните данни

Съветът спазва изискването за зачитане на неприкосновеността на личния живот. Защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от Съвета се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г., определящ принципите и задълженията, които европейските институции трябва да спазват при обработката на лични данни, както и на Решение 644/2004 на Съвета от 13 септември 2004 г., в което се определят допълнителните правила за изпълнение, свързани с обработката на лични данни, по отношение на Съвета.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена. Лице, чиято самоличност може да бъде установена, е физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или по един или повече признаци, специфични за неговата самоличност.

По принцип за достъп до информацията, която може да бъде намерена на уебсайта на Съвета или чрез него, не се изисква потребителят да въвежда лични данни. За да ползвате някои онлайн услуги обаче, например да оправите искане да посетите Съвета или да изпратите въпрос на Службата за публична информация, при попълването на съответния формуляр е възможно да се наложи да дадете информация за себе си — например данни за връзка (име и фамилия, професия, пощенски адрес, имейл, телефонен номер или националност). Съветът събира тези лични данни само доколкото е необходимо за изпълнение на точно определената цел за съответната онлайн услуга.

За всяка онлайн услуга информацията за администратора на лични данни (лицето, което отговаря за обработката на събраните данни, отнасящи се за Вас) е поместена в изявление за поверителност, публикувано от съответната служба и/или в рамките на публичен регистър на дейностите за обработка на лични данни, поддържан от длъжностното лице за защита на данните в съответната институция.

В раздела ПРАДО на уебсайта се показват само (части от) образци на документите, които са били предоставени по официален път от участващата страна (собственик на документа) с цел публикуване в интернет. Не се ползват автентични лични данни, ако не е необходимо. За да се осигури защитата на личната неприкосновеност и личните данни, когато се ползват автентични документи (а не образци), се гарантира доколкото е възможно никакви детайли, които биха могли да идентифицират лице, да не са четливи, освен ако отделни позиции от данните не са причината за въвеждането им.

За да упражните правата си или да получите повече информация, можете да подадете заявление пряко пред отговорния администратор на лични данни. Можете също да се консултирате с длъжностното лице на Съвета за защита на данните, за да получите становище относно онези свързани с обработката операции, които Ви засягат или които се извършват от Вас. Ако смятате, че правата Ви са нарушени в резултат от обработката на личните Ви данни, можете да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, който е независим надзорен орган.

Понякога уебсайтът съдържа линкове към други интернет сайтове. Тъй като Съветът не осъществява контрол над въпросните сайтове, препоръчваме Ви да се запознаете с техните правила, свързани с неприкосновеността на личния живот.

„Бисквитки“

Нашият уебсайт използва Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc., с цел да се подпомогне анализът на използването на уебсайта, и Site Improve за установяване и коригиране на грешки, свързани с достъпността. За повече информация вижте нашата страница за правилата за използването на „бисквитките“.

Изявление за освобождаване от правна отговорност

Съветът поддържа този уебсайт с оглед подобряване на достъпа на обществеността до информация за неговите дейности и за политиките на Съвета като цяло. Стремим се тази информация да бъде винаги актуална и точна. Съветът обаче не носи никаква отговорност за материалите на този уебсайт. Тези материали:

  • съдържат информация единствено от общ характер, чието предназначение не е да отразява конкретни обстоятелства, свързани с лица или организации;
  • не са непременно изчерпателни, пълни, точни или актуални;
  • понякога препращат към външни уебсайтове, над които службите на Съвета нямат контрол и за които Съветът не носи отговорност;
  • не представляват професионална или юридическа консултация (ако ви е нужен конкретен съвет, следва винаги да се обръщате към квалифициран специалист).

Трябва да имате предвид, че не може да се гарантира, че документите, достъпни онлайн, напълно съответстват на официално приетите текстове. За автентично се смята само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в електронните издания на Официален вестник на Европейския съюз.

Стремим се да сведем до минимум смущенията в работата, предизвикани от технически грешки. Възможно е все пак данни или информация, поместени на нашия уебсайт, да са създадени или структурирани във файлове или формати, съдържащи грешки, поради което не можем да гарантираме, че в обслужването ни няма да има временни прекъсвания или проблеми от подобен характер. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. Съветът обаче не поема отговорност за преки или непреки вреди, които могат да възникнат в резултат от ползването на уебсайта.

Настоящото изявление няма за цел да ограничи отговорността на Съвета в разрез с изискванията, определени в приложимото национално или европейско право, нито да го освободи от отговорност по въпроси, които не могат да бъдат изключени съгласно член 340 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).