Съветът на ЕС е един правен субект, но в зависимост от обсъжданата тема заседава в 10 различни състава.

Сред съставите на Съвета няма йерархия, въпреки че Съветът по общи въпроси изпълнява специална координационна роля и отговаря за институционалните, административните и хоризонталните въпроси. Съветът по външни работи също има специални правомощия.

Всеки от 10-те състава на Съвета може да приеме акт, който попада в областта на компетентност на друг състав. Ето защо в законодателните актове, които се приемат от Съвета, не се посочва съставът.

Заседания на Съвета

На заседанията на Съвета присъстват представители на всяка държава членка на ниво министри. Следователно участници могат да бъдат министри или държавни секретари. Те са упълномощени да обвързват правителството на своята страна и да упражняват нейното право на глас. Европейските комисари, отговарящи за съответните области, също получават покана да присъстват на заседанията на Съвета. Когато законодателната процедура е започната от Европейската централна банка, тя също взема участие.

Система на гласуване

Стандартният метод на гласуване на Съвета, използван при около 80 % от законодателството на ЕС, е квалифицирано мнозинство

Заседанията се ръководят от министъра на държавата членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета. Изключение прави Съветът по външни работи, който обикновено се председателства от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Съветът решава с обикновено мнозинство, квалифицирано мнозинство или единодушие в зависимост от решението, което трябва да се вземе.

Съветът може да гласува само при наличие на мнозинство от неговите членове. 

Открити заседания

Когато Съветът обсъжда или гласува предложение за законодателен акт, заседанието е открито. В този случай дневният ред за заседанието включва част, наречена „обсъждане на законодателни актове“. Първото обсъждане на важни незаконодателни предложения също е открито.

Освен това Съветът редовно води открити дебати по важни въпроси, които засягат интересите на ЕС и неговите граждани. Дебатите по 18-месечната програма на Съвета по общи въпроси и по приоритетите на останалите състави на Съвета, както и по 5-годишната програма на Комисията, са открити.