Състав на Съвета „Селско стопанство и рибарство“

Съвет на ЕС

Съветът по селско стопанство и рибарство приема законодателни актове в редица области, свързани с производството на храни, развитието на селските райони и управлението на рибарството.

Как работи Съветът по селско стопанство и рибарство?

Съветът по селско стопанство и рибарство обединява министри от всички държави — членки на ЕС. Повечето държави членки са представени от един министър за двата сектора, докато някои изпращат двама министри — един за селското стопанство и друг за рибарството.

В заседанията участва и европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони или европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството.

Обикновено заседанията се провеждат веднъж месечно.

Политика в областта на селското стопанство и рибарството

Съветът, в повечето случаи заедно с Европейския парламент, приема законодателни актове в редица области, свързани с производството на храни, развитието на селските райони и управлението на рибарството.

Сред областите на селскостопанската политика са общата селскостопанска политика (ОСП), правилата относно вътрешния селскостопански пазар, горското стопанство, биологичното производство, качеството на производството и безопасността на храните и на фуражите за животни. Свързаните с ОСП мерки имат за цел да се повиши производителността в селското стопанство, да се осигури справедлив жизнен стандарт за селскостопанската общност, да се стабилизират пазарите, да се гарантира снабдяването и да се направи необходимото продуктите да достигат до потребителите на приемливи цени.

Съветът приема и законодателство относно политиката в областта на рибарството, определянето на годишния общ допустим улов (ОДУ) и квотите за всеки вид, както и относно разпределянето на възможностите за риболов. Едно от основните предизвикателства е рибарството да стане по-устойчиво от екологична гледна точка и икономически по-жизнеспособно, като същевременно се решават редица проблеми, като свръхулова и свръхкапацитета на риболовния флот.

Приоритети на Съвета по селско стопанство и рибарство по време на естонското председателство

Селско стопанство

В областта на селското стопанство основната тема на естонското председателство е бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП). Председателството ще акцентира върху опростяването на ОСП, най-вече в контекста на регламента „омнибус“.

Сред останалите цели на председателството са:

  • гарантирането на устойчивостта и конкурентоспособността на селското стопанство в ЕС;
  • укрепването на позицията на производителите във веригата за доставки на храни;
  • допринасянето за борбата с антимикробната резистентност;
  • приоритизирането на планирането на действия при извънредни ситуации в областта на здравето на растенията.

Особено внимание ще бъде отделено и на устойчивото използване на селскостопанските почви. Предвижда се през октомври в Талин да се проведе конференция на високо равнище „Почви за устойчивото производство на храни и за екосистемни услуги“.

Естонското председателство се стреми към политика на отворена търговия и търговски споразумения и ще изготви и постигне одобрение за позициите на ЕС в международните организации.

Председателството ще насърчава и обсъждането на въпроса как да се прилагат цифрови решения за ефективни мерки за контрол. В сътрудничество с Европейската комисия ще бъде организирана конференция за обсъждане на интегрираната система за управление на информацията относно официалния контрол (IMSOC).

Рибарство

В областта на рибарството приоритет за естонското председателство са регламентите относно квотите, тъй като те трябва да бъдат приети до 2018 г.

Целта на председателството е да приеме:

  • възможностите за риболов в Балтийско море;
  • възможностите за риболов в Черно море;
  • възможности за риболов във водите на ЕС и извън тях.

Целта на общата политика в областта на рибарството е да се постигне максимален устойчив улов до 2020 г.

Председателството има за цел да осъществи напредък в други области, например плановете за управление, в опит да се постигне общ подход, когато това е възможно. То ще се стреми да поднови дискусиите по многогодишния план за управление на запасите от сьомга в Балтийско море.

По време на настоящото председателство намерението е да се придвижи работата по плана за управление на Северно море и рамковия регламент за техническите мерки и евентуално по предложението относно устойчивото управление на външния риболовен флот.

Естонското председателство смята също така да започне обсъждания по въпроса за бъдещето на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), като организира конференция с Европейската комисия.