Съвет по конкурентоспособност

Съвет на ЕС

Съветът по конкурентоспособност работи за повишаването на конкурентоспособността и увеличаването на растежа в ЕС. Той работи в 4 основни области на политиката: вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и иновации и космическо пространство.

Как работи Съветът по конкурентоспособност?

В зависимост от дневния ред в Съвета по конкурентоспособност заседават министрите от всички държави членки, отговарящи за търговията, икономиката, промишлеността, научните изследвания и иновациите и космическото пространство. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Заседания се провеждат поне 4 пъти годишно.

Политика на Европа в областта на конкурентоспособността

В качеството си на създател на политиките Съветът се стреми да засили конкурентоспособността и растежа на ЕС. Във връзка с това той разглежда различни области на политиките, като напр. вътрешния пазар, промишлеността, научните изследвания и иновациите и космическото пространство.

В сферата на вътрешния пазар Съветът, като законодател, работи за премахване на пречките, които затрудняват трансграничните потоци на продукти, работна ръка, капитали и услуги.

В областта на промишлеността Съветът съчетава хоризонтален подход, който цели да интегрира въпросите на промишлената политика във всички свързани с нея политики на ЕС, със специфичен за отделните сектори подход, който отчита специалните потребности на всеки сектор.

Съветът работи за подобряване на средата за бизнеса, особено за МСП. Във връзка с това в качеството си на съзаконодател той определя специфични мерки, насочени към МСП, като напр. подобряване на достъпа до финансиране, намаляване на бюрократичната тежест и насърчаване на иновациите.

Що се отнася до научноизследователската дейност, иновациите и космическия сектор, Съветът се стреми към укрепване на научната и технологичната база на европейската промишленост, с цел по този начин да повиши нейната конкурентоспособност на международно равнище и да стимулира растежа и създаването на работни места. Съветът работи също така с Европейската космическа агенция за разработване на европейска космическа политика.

Приоритети на Съвета по конкурентоспособност по време на малтийското председателство

Малтийското председателство планира да постигне напредък по законодателните досиета, изготвени по линия на стратегията за цифровия единен пазар, представена през май 2015 г., и стратегията за единния пазар на стоки и услуги, представена на 28 октомври 2015 г.

То ще даде приоритет на пакета за електронната търговия и ще продължи обсъжданията на предложението за регламент относно трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Малтийското председателство ще продължи и обсъждането на реформата в областта на авторското право.

В допълнение то възнамерява да използва свършеното от словашкото председателство по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите, с цел да се постигне общ подход.

Освен това малтийското председателство планира да постигне споразумение по заключения на Съвета относно космическата стратегия за Европа.