Съвет по конкурентоспособност

Съвет на ЕС

Съветът по конкурентоспособност работи за повишаването на конкурентоспособността и увеличаването на растежа в ЕС. Той работи в 4 основни области на политиката: вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и иновации и космическо пространство.

Как работи Съветът по конкурентоспособност?

В зависимост от дневния ред в Съвета по конкурентоспособност заседават министрите от всички държави членки, отговарящи за търговията, икономиката, промишлеността, научните изследвания и иновациите и космическото пространство. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Заседания се провеждат поне 4 пъти годишно.

Политика на Европа в областта на конкурентоспособността

В качеството си на създател на политиките Съветът се стреми да засили конкурентоспособността и растежа на ЕС. Във връзка с това той разглежда различни области на политиките, като напр. вътрешния пазар, промишлеността, научните изследвания и иновациите и космическото пространство.

В сферата на вътрешния пазар Съветът, като законодател, работи за премахване на пречките, които затрудняват трансграничните потоци на продукти, работна ръка, капитали и услуги.

В областта на промишлеността Съветът съчетава хоризонтален подход, който цели да интегрира въпросите на промишлената политика във всички свързани с нея политики на ЕС, със специфичен за отделните сектори подход, който отчита специалните потребности на всеки сектор.

Съветът работи за подобряване на средата за бизнеса, особено за МСП. Във връзка с това в качеството си на съзаконодател той определя специфични мерки, насочени към МСП, като напр. подобряване на достъпа до финансиране, намаляване на бюрократичната тежест и насърчаване на иновациите.

Що се отнася до научноизследователската дейност, иновациите и космическия сектор, Съветът се стреми към укрепване на научната и технологичната база на европейската промишленост, с цел по този начин да повиши нейната конкурентоспособност на международно равнище и да стимулира растежа и създаването на работни места. Съветът работи също така с Европейската космическа агенция за разработване на европейска космическа политика.

Приоритети на естонското председателство

Естонското председателство планира да приключи одобрението на регламента относно неоправданото блокиране на географски принцип в рамките на единния пазар. Освен това то възнамерява да започне първоначалните обсъждания по пакета за реформа на дружественото право.

В областта на техническата хармонизация естонското председателство ще работи по предложението относно одобряването на типа и надзора на пазара на моторни превозни средства.

То ще се съсредоточи върху втория пакет за реформа на авторското право. Естонското председателство ще насърчава и интегрирането на промишлената политика в стратегическите инициативи на ЕС и ще провежда обсъждания относно перспективите за укрепване на промишлеността в ЕС и увеличаване на конкурентоспособността.

По отношение на научноизследователската дейност приоритетната тема на естонското председателство ще бъде междинната оценка на рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Председателството ще даде своя принос в обсъжданията за бъдещето на космическата програма на ЕС „Коперник“.