Съвет по икономически и финансови въпроси (Екофин)

Съвет на ЕС

Съветът по икономически и финансови въпроси отговаря за политиката на ЕС в три основни области: икономическа политика, данъчни въпроси и регулиране на финансовите услуги.

Как работи Съветът по икономически и финансови въпроси?

Съветът по икономически и финансови въпроси се състои от министрите на всички държави членки, отговарящи за икономиката и финансите. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Има и специални заседания на Съвета по икономически и финансови въпроси за изготвяне на годишния бюджет на ЕС, на които присъстват националните министри по въпросите на бюджета и комисарят, отговарящ за финансовото планиране и бюджета.

Съветът по икономически и финансови въпроси обикновено заседава веднъж месечно.

Политика в областта на икономическите и финансовите въпроси

Еврогрупа

Еврогрупата — неформален орган, обединяващ министрите от държавите от еврозоната за дискусии относно еврото

Съветът по икономически и финансови въпроси, широко известен като Съвет Екофин, отговаря за икономическата политика, данъчните въпроси, финансовите пазари и движението на капитали, както и за икономическите отношения с държавите извън ЕС.

Той изготвя и годишния бюджет на ЕС и се грижи за правните и практическите аспекти на единната валутаеврото.

Съветът Екофин координира икономическите политики на държавите членки, подпомага сближаването на икономическите им резултати и наблюдава бюджетните им политики.

Освен това той координира позициите на ЕС за срещи на международно равнище, като Г20, Международния валутен фонд и Световната банка. Съветът Екофин отговаря също и за финансовите аспекти на международните преговори, свързани с мерки за борба с изменението на климата.

Приоритети на естонското председателство

Естонското председателство ще се съсредоточи върху модернизирането на системата на ДДС. То ще работи за постигане на политическо споразумение относно проекта за законодателство за електронните публикации и общия механизъм за самоначисляване. Наред с това, стремежът е да се постигне споразумение по основните елементи от предложението за ДДС за електронната търговия. Председателството ще постави началото и на обсъжданията по предложенията относно окончателната система на ДДС и намалените ставки.

Естонското председателство възнамерява да направи анализ на междинния преглед на представения от Комисията план за действие за съюз на капиталовите пазари и да изготви заключения на Съвета.

То ще продължи работата по пакета за намаляване на рисковете и едновременно с това ще постави основите за изграждането на система за застраховане на депозитите. Естонското председателство има за цел да постигне политическо споразумение с Европейския парламент по въпросите с по-неотложен характер от пакета за намаляване на риска. Що се отнася до останалите елементи от пакета, целта на председателството е да се постигне общ подход в Съвета. По време на своето председателство Естония ще продължи да работи по проекта за европейска система за застраховане на депозитите.

Естонското председателство ще обърне внимание и на предложенията, произтичащи от прегледа на регламента относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции. То ще продължи работата по предложението за разкриването на схеми за избягване на данъци по отношение на финансовите посредници, както и по общия списък на ЕС на несътрудничещи трети държави.

Що се отнася до бюджета на ЕС за 2018 г., естонското председателство възнамерява да постигне цялостно и навременно споразумение, което да отразява потребностите на ЕС и да гарантира прилагането на политиките.

В сътрудничество със следващото председателство — българското, естонското председателство ще състави график на икономическата политика за новия цикъл на европейския семестър.