Съвет по околна среда

Съвет на ЕС

Съветът по околна среда отговаря за политиката на ЕС в областта на околната среда, в това число екологичната защита, разумното използване на ресурсите и защитата на човешкото здраве. Той се занимава и с международни екологични въпроси, особено свързаните с изменението на климата.

Как работи Съветът по околна среда?

Съветът по околна среда се състои от министрите, които отговарят за въпросите, имащи специално отношение към околната среда. Комисарят по въпросите на околната среда и комисарят за действия по климата представляват Европейската комисия на тези заседания.

Годишно се провеждат около четири заседания на Съвета по околна среда.

Политиката в областта на околната среда

В качеството си на създател на политиките Съветът отговаря за приемането, заедно с Европейския парламент, на законодателство с амбициозни цели в областта на околната среда, чрез което се защитават естествените местообитания, въздухът и водата се опазват чисти, гарантира се правилното обезвреждане на отпадъците, подобрява се познанието за токсичните химически вещества, а предприятията се подпомагат в посоката към устойчива икономика.

Освен това чрез него се гарантира, че екологичните аспекти са включени по подходящ начин в други политики на ЕС, като например тези за промишлеността, селското стопанство, транспорта, енергетиката и услугите.

На международно равнище ЕС и неговите държави членки се стремят да гарантират, че стандартите на ЕС в областта на околната среда са включени в международните споразумения относно околната среда и изменението на климата. Във връзка с това Съветът отговаря за изготвянето на позициите на ЕС за международни конференции и преговори относно изменението на климата.

Приоритети на естонското председателство

Дневният ред на Съвета по околна среда по време на естонското председателство ще бъде съсредоточен върху инициативите в рамките на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Основният акцент ще бъде поставен върху преговорите по законодателните предложения, с които ще бъдат реализирани целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата: директивата относно схемата за търговия с емисии, регламента за разпределяне на усилията, регламента за земеползването, промените в земеползването и горското стопанство и предложението относно схемата за търговия с емисии за въздухоплаването.

Председателството ще се стреми и към напредък в преговорите по предложенията, включени в пакета за кръговата икономика.