Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Съвет EPSCO)

Съвет на ЕС

Съветът EPSCO работи за повишаване на нивото на заетост и за подобряване на условията на живот и труд, като се гарантира високо равнище на здравеопазване и защита на потребителите в ЕС.

Как работи Съветът EPSCO?

Съветът EPSCO се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за заетостта, социалните въпроси, здравеопазването и политиката за защита на потребителите. В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Обикновено Съветът EPSCO провежда четири заседания годишно. Две от заседанията като правило са посветени изключително на темите, свързани със заетостта и социалната политика.

Информация за политиката в областта на заетостта, социалната сфера, здравеопазването и потребителските въпроси

Общата цел на действията на ЕС е да бъдат повишени жизненият стандарт и качеството на живот на неговите граждани, най-вече чрез висококачествени работни места и високо равнище на социална закрила и здравеопазване, както и да бъдат защитени интересите на потребителите.

В областта на заетостта и социалната политика Съветът отговаря за изготвянето на годишни насоки за заетостта, които държавите членки вземат предвид в своите национални политики. Съветът приема и законодателни актове, съвместно с Европейския парламент, насочени към подобряването на условията на труд, социалното приобщаване и равенството между половете.

Макар и държавите членки да имат пълна отговорност за определянето на политиките си в областта на здравеопазването и за организирането и предоставянето на здравни услуги, Съветът приема, съвместно с Европейския парламент, законодателни актове, отнасящи се до качеството и безопасността на човешките органи и кръвта, правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване и качеството и безопасността на лекарствата и медицинските изделия.

По отношение на защитата на потребителите Съветът приема, съвместно с Европейския парламент, правилата на ЕС за защита на здравето и безопасността на потребителите, както и на техните икономически интереси.

Приоритети на естонското председателство

Естонското председателство приветства предложението на Европейската комисия за европейски стълб на социалните права. То възнамерява да продължи обсъждането с цел одобряване на стълба на политическо равнище в Съвета.

Естонското председателство ще продължи да работи върху актуализирането и опростяването на регламентите за координиране на системите за социална сигурност. За да могат хората да получават своите обезщетения по-бързо при преместване от една държава членка в друга, председателството планира да работи върху електронния обмен на данни, свързани с общественото осигуряване, между държавите членки.

Председателството има също за цел да проведе успешни преговори във връзка с Директивата относно командироването на работници.

С оглед на намаляването на експозицията на карциногенни вещества на работното място председателството намира, че е важно да бъдат установени гранични стойности в ЕС по отношение на още опасни вещества. Поради това като един от своите приоритетит председателството възнамерява да измени Директивата относно карциногените и мутагените.

В областта на здравеопазването естонското председателство има за цел да продължи обсъждането между държавите членки относно намаляването на вредите, причинявани от алкохола. За да бъдат създадени необходимите условия за по-широко използване и трансграничен пренос на здравни данни за целите на лечението, както и на научните изследвания и иновациите, председателството смята, че е важно в сектора на здравеопазването да бъдат приложени принципите на цифровия единен пазар.