Съвет по общи въпроси

Съвет на ЕС

Съветът по общи въпроси координира подготовката на заседанията на Европейския съвет. Той отговаря и за редица въпроси с хоризонтално значение.

Как работи Съветът по общи въпроси?

Съветът по общи въпроси се състои основно от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за европейските въпроси. В зависимост от обсъжданите въпроси Европейската комисия обикновено се представлява от комисаря по въпросите на междуинституционалните отношения.

Заседанията на Съвета по общи въпроси се провеждат веднъж месечно.

Европейски съвет

Европейският съвет е институцията, отговаряща за определянето на политическата насока и приоритетите на ЕС

За Съвета по общи въпроси

Съветът по общи въпроси отговаря за съгласуваността в работата на всички състави на Съвета. Той подготвя заседанията на Европейския съвет (заседанието на държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС) и осъществява последващи действия във връзка с тях.

Съветът по общи въпроси отговаря за редица въпроси с хоризонтално значение, сред които разширяването на ЕС и преговорите за присъединяване, приемането на многогодишната финансова рамка (бюджетния план на ЕС за 7 години), политиката на сближаване, въпросите, свързани с институционалната структура на ЕС, и всички възложени му от Европейския съвет досиета.

Приоритети на Съвета по общи въпроси по време на естонското председателство

Съвет по общи въпроси

Естонското председателство ще продължи обсъжданията относно бъдещето на Европейския съюз и начините, по които могат да бъдат задоволени потребностите и интересите на гражданите на ЕС.

Председателството ще продължи прилагането на междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (МИС) с цел подобряване и улесняване на законодателния процес и повишаване на неговата ефективност.

Целта по време на председателството е да се постигне съгласие по съвместна декларация между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета относно законодателните приоритети за 2018 г.

Председателството ще работи и за постигане на междуинституционално споразумение относно задължителния регистър за прозрачност.

Наред с това естонското председателство има за цел да продължи обсъждането по принципите и защитата на правовата държава, включително в рамките на диалог за правовата държава в Съвета по общи въпроси.

Председателството ще продължи да работи за отбелязване на напредък в разширяването на ЕС в по-широкия контекст на сигурността, стабилността, демокрацията и правовата държава в Европа.

По линия на сближаването председателството ще обсъди резултатите, прилагането и бъдещето на политиката на сближаване въз основа на седмия доклад на Комисията относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, документи за обсъждане, научни публикации и предходни дискусии в други състави на Съвета.

Съвет по общи въпроси (член 50)

В рамките на Съвета по общи въпроси (чл. 50) министрите, заседаващи във формат ЕС 27, ще обсъдят въпроси, свързани с Брекзит.

Между заседанията на Европейския съвет (чл. 50) Съветът по общи въпроси (чл. 50) ще направи необходимото преговорите да се водят в съответствие с насоките на Европейския съвет и указанията на Съвета за водене на преговорите.

Целта на естонското председателство по време на тези преговори е да се запази единството на 27-те държави членки и да се улесни постигането на споразумение с Обединеното кралство.