Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Съветът по правосъдие и вътрешни работи развива сътрудничеството и общите политики по различни трансгранични въпроси с цел изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, обхващащо целия ЕС.

Как работи Съветът по правосъдие и вътрешни работи?

Съветът по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) се състои от министрите на всички държави — членки на ЕС, отговарящи за правосъдието и вътрешните работи. По принцип министрите на правосъдието се занимават със съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и с основните права, а министрите на вътрешните работи отговарят наред с другото за миграцията, управлението на границите и полицейското сътрудничество. Не всички държави — членки на ЕС, обаче имат еднакво разпределение на задачите между министрите. Съветът по ПВР отговаря и за гражданската защита.

Съветът по ПВР обикновено заседава на всеки три месеца.

Според договорите на ЕС Дания, Обединеното кралство и Ирландия не участват в пълна степен в прилагането на някои мерки в областта на правосъдието и вътрешните работи или участието им е обвързано с определени условия.

В областта на въпросите, свързани с достиженията на правото от Шенген, обсъжданията се провеждат във формат смесен комитет. Този формат се състои от държавите — членки на ЕС, плюс 4-те държави, които не членуват в ЕС, но са част от Шенгенското споразумение (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария). Ако има законодателни мерки, те се приемат от Съвета по ПВР след обсъждане в смесения комитет, като Обединеното кралство и Ирландия не гласуват.

За политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи

Съветът приема, в повечето случаи съвместно с Европейския парламент, законодателни актове, целящи да гарантират основните права, като осигуряват на гражданите свободно движение в рамките на ЕС и им предлагат висока степен на защита. Съветът по ПВР отговаря за политиките в областта на убежището и имиграцията, съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, гражданската защита и борбата с тежката и организираната престъпност и с тероризма. Той се занимава и с въпросите на Шенгенското пространство без граници.

Съветът отговаря и за улесняването и задълбочаването на координацията на действията на държавите членки в областта на вътрешната сигурност. Той прави това, като се занимава със защитата на външните граници и като се стреми към засилване на полицейското и митническото сътрудничество.

Приоритети на естонското председателство

Правосъдие

Председателството възнамерява да продължи преговорите по присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие.

Председателството ще продължи работата по частичното хармонизиране на правните актове в областта на несъстоятелността, за да се подобри бизнес средата в държавите от ЕС. Председателството ще продължи работата и по актуализирането на правилата относно трансграничните производства по дела, свързани със семейството и децата.

В борбата срещу тероризма естонското председателство ще се стреми да постигне съгласие с Европейския парламент по проект за директива за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари. Ще продължат и преговорите по правилата за взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация.

Вътрешни работи

По време на естонското председателство Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще постави акцент върху законната миграция, незаконната миграция, проверките по външните граници и сътрудничеството с държавите извън ЕС.

Председателството ще работи по преработването на директивата за синята карта, с която се цели улесняване на влизането в ЕС и на мобилността в рамките на ЕС на висококвалифицирани работници.

То ще сътрудничи с трети страни за намирането на решения за преодоляване на първопричините за незаконната миграция и за повишаване на броя на връщанията. Освен това председателството ще продължи да полага усилия за реформиране на европейската система за убежище и на общата визова политика на ЕС.

През втората половина на 2017 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще се стреми да приключи политическата част от работата по създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS). Той ще направи и опит за постигане на съгласие с Европейския парламент относно нови правила за Шенгенската информационна система от второ поколение.