Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика работи за изпълнението на целите на ЕС в областта на транспорта, телекомуникациите и енергетиката – изграждането на модерни, конкурентни и ефективни пазари и инфраструктурa и създаването на трансевропейски транспортни, съобщителни и енергийни мрежи.

Как работи Съветът по транспорт, телекомуникации и енергетика?

Съставът на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика и броят на неговите заседания варират в зависимост от точките в дневния ред:

  • министрите на транспорта обикновено заседават четири пъти годишно
  • министрите на енергетиката – три или четири пъти годишно
  • министрите на телекомуникациите – два пъти годишно

В заседанията участват и съответните членове на Европейската комисия.

Политика в областта на транспорта, телекомуникациите и енергетиката

В областта на транспорта Съветът има правомощия да приема, заедно с Европейския парламент, законодателни актове в рамките на общата транспортна политика, като например общи правила за международния транспорт, условия за превозвачите и мерки за подобряване на правата на пътниците и безопасността на транспорта. Една от основните цели е въвеждането на устойчиви транспортни системи с понижено потребление на енергия, но повишена мобилност за потребителите посредством оптимизирани графици и маршрути.

В областта на енергетиката Съветът има правомощия да приема, заедно с Европейския парламент, законодателни актове относно функционирането на енергийните пазари, които да гарантират сигурността на енергийните доставки, да насърчават енергийната ефективност, новите и възобновяемите енергийни източници, както и взаимовръзките между енергийните мрежи.

В областта на телекомуникациите Съветът има правомощия да приема, заедно с Европейския парламент, законодателни актове и насоки относно телекомуникационните мрежи и тяхната оперативна съвместимост. Политиката на ЕС цели и подобряване на конкуренцията, киберсигурността и иновациите в телекомуникационния сектор.

Приоритети на естонското председателство

Естонското председателство ще продължи работата с оглед на окончателното изграждане на енергийния съюз. По-конкретно председателството ще се съсредоточи върху пакета за чиста енергия, както и върху структурата на пазара на електроенергия.

Председателството ще предложи декларация относно публично-частното партньорство в областта на цифровизацията на енергийния сектор.

В областта на транспорта естонското председателство ще даде приоритет на инициативите за автомобилния транспорт от пакета за мобилност с ниски емисии и на активното прилагане на стратегията за въздухоплаването в Европа. Председателството ще работи и за премахването на пречките пред цифровизацията на транспорта, както и по заключения на Съвета по този въпрос.

Приоритетът на естонското председателство в областта на телекомуникациите е да постигне съгласие по общ подход относно кодекса за електронните комуникации, който да подготви Европа за ерата на 5G.