Как функционира Еврогрупата

Еврогрупа

Еврогрупата е неформален орган, в рамките на който министрите на държавите членки от еврозоната разискват въпроси относно общите отговорности на техните държави във връзка с еврото.  

Основната му задача е да осигури тясна координация на икономическите политики на държавите членки от еврозоната и да способства за създаването на условия за по-голям икономически растеж. Координацията на политиките на държавите от еврозоната е изключително важна за осигуряването на стабилност в еврозоната като цяло.  

Поради това обсъжданията в Еврогрупата са посветени както на свързани с еврото въпроси, така и на по-общи въпроси с отзвук върху фискалните, паричните и структурните политики в държавите членки от еврозоната. Еврогрупата има за цел да установи общите предизвикателства и да намери общи подходи към тях.   

Друга нейна задача е подготовката на заседанията на срещата на върха на държавите от еврозоната и на свързаните с тях последващи действия.  

Ролята на Еврогрупата е определена в Протокол № 14 към Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г. 

Обсъждания

Еврогрупата редовно провежда обсъждания на

 • икономическото положение и перспективите в еврозоната
 • бюджетните политики на държавите членки от еврозоната
 • макроикономическото положение в еврозоната
 • структурните реформи, които имат потенциал да засилят растежа
 • въпросите, свързани със запазването на финансовата стабилност в еврозоната
 • подготовката за международни срещи
 • разширяването на еврозоната  

Освен това Еврогрупата може да провежда предварителни разисквания по решения на Съвета, които ще се прилагат единствено за членуващите в еврозоната държави. Когато Съветът приема такива решения, на равнище Съвет гласуват само министрите на държавите членки от еврозоната.  

Еврогрупата обсъжда и условията на финансовата помощ за държави от еврозоната, които изпитват сериозни финансови затруднения.

Заседания  

Еврогрупата обикновено заседава веднъж в месеца, непосредствено преди заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси (Ecofin). При необходимост могат да се провеждат и допълнителни заседания или телеконференции. Заседанията са неформални, а обсъжданията са поверителни.  

В заседанията на Еврогрупата участват:

 • министрите на финансите на държавите от еврозоната
 • председателят на Еврогрупата
 • заместник-председателят на Комисията по икономическите и паричните въпроси и еврото
 • председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ)  

Изпълнителният директор на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) също е поканен да участва в заседанията. МВФ е поканен да се включи в обсъждането на икономическите програми, в които има участие.  

Резултатът от всяко заседание се представя на обществеността от председателя на Еврогрупата на пресконференция. Наред с това Еврогрупата може да публикува и писмени публични изявления. Председателят докладва и на Съвета Ecofin.

Работна програма на Еврогрупата

6-месечна работна програма и приоритети на Еврогрупата

Дневни редове за заседанията и работни програми

Еврогрупата приема работната си програма на всеки 6 месеца. Програмата съдържа основните области, върху които ще се съсредоточи работата, и предварителните дневни редове за предстоящите заседания на Еврогрупата.  

Дневният ред и обсъжданията за всяко заседание на Еврогрупата се подготвят от нейния председател със съдействието на Работна група за Еврогрупата, съставена от участващите в Комитета по икономическите и финансовите въпроси членове на еврозоната.

Избор на председател на Еврогрупата 

Членовете на Еврогрупата избират своя председател за срок от 2,5 години с обикновено мнозинство от гласовете. 

Ако председателят е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, той се замества от финансовия министър на държавата, която председателства Съвета. Ако председателстващата държава не членува в еврозоната, функциите поема финансовият министър на следващата държава от еврозоната, която ще председателства Съвета.