Работна програма на Еврогрупата

Еврогрупа

Еврогрупата приема работната си програма на всеки 6 месеца. В програмата най-общо се определят основните области, върху които Еврогрупата планира да съсредоточи усилията си през следващото полугодие.

Програмата съдържа и предварителния дневен ред за предстоящите заседания на Еврогрупата. Този дневен ред е ориентировъчен и може да се променя в зависимост от обстоятелствата.

Приоритети за второто полугодие на 2017 г.

Координиране на икономическата политика

През втората половина на 2017 г. Еврогрупата ще се съсредоточи върху политиките, които имат за цел укрепване на дългосрочните перспективи за растеж и заетост.
В допълнение към редовната работа по координиране на политиките Еврогрупата ще продължи да обменя мнения за най-добрите практики на национално равнище при осъществяването на структурните реформи, насочени към подобряване на устойчивостта на икономиката.

Еврогрупата ще следи отблизо усилията на държавите членки от еврозоната за осигуряване на стабилни фискални политики и ще наблюдава бюджетната ситуация в еврозоната като цяло. През декември Еврогрупата ще направи оценка на проектите за бюджетни планове за 2018 г. на държавите от еврозоната.

Държави, изпълняващи програми, и държави, приключили програми

Еврогрупата ще продължи да следи напредъка в изпълнението на програмата за икономически реформи в Гърция, която по план трябва да продължи до средата на 2018 г.

Тя ще участва и в процеса на наблюдение след приключване на програмата в държавите, които са получили финансова помощ в миналото: Кипър, Ирландия, Португалия и Испания.

Целта на наблюдението след приключване на програмата е да се прецени дали съществува риск дадена страна да не е в състояние да изплати заемите, получени в рамките на програмата. Това наблюдение приключва, след като страната е изплатила поне около 75% от заема.

Финансова стабилност

Еврогрупата ще продължи да наблюдава внимателно финансовата стабилност в еврозоната и текущата работа за по-нататъшното укрепване на банковия съюз.

Други задачи

Еврогрупата ще следи отблизо глобалното икономическо развитие и ще подготвя международни заседания, както и срещи на върха на държавите от еврозоната, при необходимост.

В работната програма ще се бъде отразен и протичащият в момента дебат за бъдещето на Съюза и задълбочаването на Икономическия и паричен съюз.