Работна програма на Еврогрупата

Еврогрупа

Еврогрупата приема работната си програма на всеки 6 месеца. Във всяка програма най-общо се определят основните области, върху които Еврогрупата планира да съсредоточи усилията си. В програмата се набелязва и предварителният дневен ред за предстоящите заседания на Еврогрупата. Този дневен ред е ориентировъчен и може да се променя в зависимост от обстоятелствата.

Приоритети за първото полугодие на 2017 г.

През първата половина на 2017 г. Еврогрупата ще се съсредоточи основно върху координирането на икономическата политика, с цел да се укрепят възможностите за краткосрочен и дългосрочен растеж и да се гарантират стабилните публични финанси. По-конкретно, Еврогрупата ще насърчава изпълнението на структурните реформи.

Координиране на икономическата политика

Еврогрупата възнамерява редовно да обменя мнения и информация за най-добрите практики на политиката и изпълнението на структурните реформи, препоръчани за еврозоната в контекста на европейския семестър. Целта е да се гарантира, че както държавите членки, така и еврозоната като цяло се възползват от набелязаните най-добри практики и по възможност да се постигне консенсус в съпоставянето на тези усилия.

Еврогрупата ще наблюдава и усилията на държавите членки от еврозоната за осигуряване на стабилни фискални политики и ще следи съвкупната фискална позиция на еврозоната и нейния състав.

Приоритет в дневния ред са и решителните последващи действия във връзка с дискусията по проектите за бюджетни планове за 2017 г.

Еврогрупата ще следи отблизо събитията, които оказват влияние на финансовата и макроикономическата стабилност в еврозоната.

Тя ще прави преглед и на начина, по който държавите членки от еврозоната, спрямо които се прилага процедурата при прекомерен дефицит, прилагат съответните препоръки.

Преглед в държавите по време на програмите за реформи и след тяхното приключване

Еврогрупата ще продължи да прави преглед на текущата програма за икономически реформи в Гърция.

Тя ще участва и в надзора след приключване на програмата в държавите, които са получили финансова помощ в миналото, по-специално Кипър, Ирландия, Португалия и Испания.

Банков съюз

Еврогрупата ще продължи да следи отблизо свързаните с еврозоната аспекти на текущата работа за по-нататъшното укрепване на банковия съюз.

Други задачи

Еврогрупата ще продължи да дава своя принос за дискусиите на лидерите от ЕС относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз и подготовката на международни срещи.