Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Съветът се подпомага от Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз (Корепер), и от над 150 тясно специализирани работни групи и комитети, известни като"подготвителни органи на Съвета".

Подготвителните органи могат да бъдат разделени на 2 основни категории:

  1. Комитети, създадени с Договорите, с междуправителствени решения или с актове на Съвета - по-голямата част от тях са постоянни и често имат назначен или избран председател
  2. Комитети и работни групи, създадени от Корепер - те се занимават със специализирани въпроси и се председателстват от делегат на държавата, изпълняваща шестмесечното ротационно председателство на Съвета.

Наред с това могат да се създават ad hoc комитети с конкретна цел, които се разпускат, когато изпълнят задачата си.