Група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия)

Съвет на ЕС

Група „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) е създадена от Съвета по икономически и финансови въпроси на 9 март 1998 г. Тя се занимава основно с оценяването на данъчните мерки, които попадат в обхвата на кодекса за поведение за данъчно облагане на предприятията (приет през декември 1997 г.), и осъществява надзор върху предоставянето на информация за тези мерки.

Кодексът за поведение не е правно обвързващ инструмент, но неговото приемане изисква държавите членки да се ангажират със:

  • премахване на съществуващите данъчни мерки, които представляват вредна данъчна конкуренция 
  • въздържане от въвеждането на нови мерки в бъдеще

Групата се занимава основно със следните въпроси:

  • правила за борба със злоупотребите
  • прозрачност и обмен на информация в областта на трансферното ценообразуване
  • административни практики 
  • утвърждаване на принципите на кодекса за поведение в държавите извън ЕС

Подгрупата за борба със злоупотребите е създадена по време на ирландското председателство на Съвета през 2013 г. Тя докладва на група „Кодекс за поведение“ и работи за преодоляване на злоупотребите, свързани с различията в данъчното облагане в отделните държави.