Корепер (ІІ част)

Съвет на ЕС

Корепер (ІІ част) се състои от постоянните представители на държавите членки. Той се председателства от постоянния представител на държавата, осигуряваща председателството на Съвета по общи въпроси.

Роля

Корепер (ІІ част) подготвя работата на четири от съставите на Съвета:

  • Икономически и финансови въпроси
  • Външни работи
  • Общи въпроси
  • Правосъдие и вътрешни работи.

Работата на Корепер (ІІ част) се подготвя от група „Античи“. Тази неформална група помага да се придобие първоначална представа за позициите, които делегациите на държавите членки ще заемат на заседанията на Корепер.

Какво е Корепер?

Корепер означава „Комитет на постоянните представители на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз“. Неговата роля и различните му състави са разяснени в член 240, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС.

Корепер е основният подготвителен орган на Съвета. Всички точки, които се включват в дневния ред на Съвета (с изключение на някои селскостопански въпроси), се разглеждат първо от Корепер, освен ако Съветът не реши друго.

Корепер не е орган на ЕС за вземане на решения и всяко постигнато от него споразумение може да бъде преразгледано от Съвета, който единствен има правомощията да взема решения.

Основни задачи

  • координира и подготвя работата на различните състави на Съвета
  • осигурява съгласуваността на политиките на ЕС
  • договаря споразумения и компромиси, които след това се представят за приемане от Съвета.

Състав и конфигурации

Корепер се състои от постоянните представители на държавите членки, които всъщност са посланиците на държавите членки в ЕС. Те изразяват позициите на своите правителства.

Двата състава на Корепер (І и ІІ част) заседават всяка седмица.