Как гласува Съветът?

В зависимост от обсъждания въпрос Съветът на ЕС взема своите решения с:

  • обикновено мнозинство (15 държави членки гласуват „за“)
  • квалифицирано мнозинство (55 % от държавите членки гласуват „за“) или
  • единодушие (всички гласове са „за“)

Съветът може да гласува само при наличие на мнозинство от неговите членове. Член на Съвета може да действа само от името на още един член.

Съветът може да гласува по законодателен акт 8 седмици след изпращането на проекта за акт на националните парламенти за разглеждане. Националните парламенти решават дали законодателният проект е в съответствие с принципа на субсидиарност. Гласуването на по-ранен етап е възможно единствено в особени и неотложни случаи.

Към гласуване се пристъпва по инициатива на председателя на Съвета. Член на Съвета или на Комисията може също да започне процедура за гласуване, но мнозинството от членовете на Съвета трябва да одобри тази инициатива.

Резултатите от гласуването в Съвета автоматично се оповестяват публично, когато Съветът действа в качеството си на законодателен орган.

Ако даден член иска да добави обяснителна бележка към вота, тя също ще бъде направена обществено достояние, в случай че се приема правен акт. В други случаи, когато обясненията на вота не се публикуват автоматично, публичното оповестяване може да стане по искане на автора.

Когато Съветът не действа в качеството си на законодателен орган, резултатите от гласуванията и обясненията на вота също могат да бъдат оповестени публично с единодушно решение на Съвета. Членовете на Съвета и Комисията могат да правят изявления и да поискат включването им в протокола на Съвета. Тези изявления нямат правно действие и изпълняват ролята на политически инструмент, който улеснява вземането на решения.