Квалифицирано мнозинство

Съвет на ЕС

Ново правило от 1 ноември 2014 г.

„Стандартният“ метод на гласуване в Съвета

Квалифицираното мнозинство е най-широко използваният метод в Съвета. 

То се използва, когато Съветът взема решения по обикновената законодателна процедура, известна също като процедура на съвместно вземане на решение. Около 80 % от цялото законодателство на ЕС се приема по тази процедура.

От 1 ноември 2014 г. в Съвета се прилага нова процедура за гласуване с квалифицирано мнозинство. Съгласно тази процедура, когато Съветът гласува по предложение на Комисията или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, квалифицирано мнозинство се постига при 2 условия:

 • 55 % от държавите членки гласуват „за“ — на практика това означава 16 от 28 държави
 • предложението е подкрепено от държавите членки, които представляват най-малко 65 % от общото население на ЕС

Тази нова процедура е известна още като правилото за „двойното мнозинство“.

Блокиращо малцинство

Блокиращото малцинство трябва да включва поне 4 членове на Съвета, които представляват повече от 35 % от населението на ЕС.

Особени случаи

Когато не всички членове на Съвета участват в гласуването, например поради възможността за неучастие в някои области на политиката, дадено решение се приема, ако 55 % от участващите членове на Съвета, представляващи най-малко 65 % от населението на участващите държави членки, гласуват „за“.

Когато Съветът гласува по предложение, което не е на Комисията или на върховния представител, дадено решение се приема, ако:

 • най-малко 72 % от членовете на Съвета гласуват „за“
 • те представляват поне 65 % от населението на ЕС

Въздържане от гласуване

Въздържането от гласуване при гласуване с квалифицирано мнозинство се брои като глас „против“. Въздържането от гласуване е различно от неучастие в гласуването. Всеки член може да се въздържи от гласуване във всеки момент.

Предишно правило за квалифицирано мнозинство

До 31 март 2017 г. държавите членки все още могат да поискат да се използва предишното правило за гласуване с квалифицирано мнозинство. Съгласно това правило представителят на всяка държава членка разполага с определен брой гласове, както е установено в Договорите за ЕС. Разпределението на гласовете най-общо отразява броя на населението на всяка държава членка.

352-та гласа са разпределени, както следва:

 • Германия, Италия, Обединеното кралство, Франция: по 29 гласа
 • Испания, Полша: по 27 гласа
 • Румъния: 14 гласа
 • Нидерландия: 13 гласа
 • Белгия, Гърция, Португалия, Унгария, Чешката република: по 12 гласа
 • Австрия, България, Швеция: по 10 гласа
 • Дания, Ирландия, Литва, Словакия, Финландия, Хърватия: по 7 гласа
 • Естония, Кипър, Латвия, Люксембург, Словения: по 4 гласа
 • Малта: 3 гласа

Съгласно предишното правило квалифицирано мнозинство в Съвета се постига при следните условия:

 • мнозинство от държавите членки — 15 държави членки — гласуват „за“
 • има най-малко 260 гласа „за“ от общо 352

Всяка държава членка може да поиска потвърждение, че гласовете „за“ представляват най-малко 62 % от общото население на ЕС. Ако този критерий не е спазен, решението не се приема.