Единодушие

Съвет на ЕС

Съветът трябва да гласува единодушно по редица въпроси, които държавите членки считат за чувствителни. Например:

  • общата външна политика и политика на сигурност (с изключение на някои ясно определени случаи, които изискват квалифицирано мнозинство, напр. назначаването на специален представител)
  • гражданство (предоставянето на нови права на гражданите на ЕС)
  • членство в ЕС
  • хармонизиране на националното законодателство относно косвеното данъчно облагане
  • финанси на ЕС (собствени ресурси, многогодишната финансова рамка)
  • определени разпоредби в областта на правосъдието и вътрешните работи (Европейска прокуратура, семейно право, оперативно полицейско сътрудничество и др.)
  • хармонизиране на националното законодателство в областта на социалната сигурност и социалната закрила.

Допълнително се изисква Съветът да гласува с единодушие, за да може да се отклони от предложението на Комисията, когато Комисията не е съгласна с измененията, внесени в нейното предложение. Това правило не се прилага за актове, които трябва да бъдат приети от Съвета по препоръка на Комисията, например актове в областта на икономическата координация.

При гласуване с единодушие въздържането от гласуване не е пречка за вземането на решение.