Архив

Генерален секретариат

В архива на Съвета се събират и обработват документите, съставени или получени от Съвета на Европейския съюз при изпълнението на неговите функции. Архивите на досиета, които са приключени преди повече от 30 години, са достъпни за обществеността.

Информация за архивния фонд

Обикновено документите са налични на официалните езици на ЕС, използвани към момента на съставянето им.

Архивният фонд на Съвета е разпределен според различните етапи на правната база на ЕС:

 • Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС) съгласно Парижкия договор (1952 г.) (фонд CM1)
 • Европейска икономическа общност (ЕИО) и Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ) съгласно Римския договор (1957 г.) (фонд CM2)
 • Европейски съюз от Договора от Маастрихт до Договора от Лисабон (фонд CM4)
 • Европейски съюз съгласно Договора от Лисабон (фонд CM8)

Във фонда се пазят и досиета, свързани с междуправителствени преговори, например:

 • преговори по договори, като Римския договор (фонд CM3)
 • преговори за разширяването на ЕС (фонд CM5)
 • преговори в рамките на Конвенцията от Яунде, Конвенцията от Ломе и Споразумението от Котону (фонд CM6)
 • преговори, свързани с Европейското икономическо пространство и съветите за асоцииране между ЕС и държави извън ЕС (фонд CM7)

Архивният фонд на Съвета съдържа най-вече протоколи от заседания и досиета, свързани със заседанията на Европейския съвет, заседанията на Корепер и различни други комитети. Фондът съдържа и досиета, свързани с бюджета и изготвянето на директиви, регламенти и решения в широк кръг области на водене на политика.

Публичен достъп

Досиетата и документите, създадени преди повече от 30 години, са достъпни за обществеността. Оригиналните документи се изпращат в историческия архив на ЕС, който се съхранява в Европейския университетски институт във Флоренция. В архива на Съвета в Брюксел могат да се разглеждат микрофишове и/или електронните копия на документите.

Предвидени са някои изключения, например за класифицирани документи или с цел да се защитят:

 • частният живот и личната неприкосновеност на физически лица
 • търговският интерес, включително интелектуалната собственост

Досиетата и документите, съставени преди по-малко от 30 години, могат да се намерят чрез публичния регистър или чрез подаване на заявка за даден документ. 

За връзка с архива

„Синият наръчник“ съдържа данни за контакт, достъп, местонахождение, наличност и структура на архивите на министерствата на външните работи на държавите членки и институциите на ЕС. 

За определяне на час за посещение, помощ при търсенето или по въпроси за наличните архивни фондове можете да се свържете с архива на Съвета:

 • Централен архив на Съвета на Европейския съюз
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Тел.: +32 22819400
 • Изпратете имейл

Работно време

Читалнята е отворена за посетители от понеделник до петък от 9,00 до 16,30 ч. Между 12,00 и 14,00 ч. не се предоставят нови досиета.

Моля да се свържете с архива на Съвета за предварително определяне на час за посещение.

Читалнята се намира в сградата Justius Lipsius, вход откъм улица „Belliard“.