Библиотека и научни изследвания

Генерален секретариат

Библиотеката предоставя достъп до широка гама от източници на информация на хартиен носител, както и онлайн, които са от значение за работата на Съвета на всички официални езици на ЕС. Сред тях са:

  • новинарски медии
  • общи и специализирани периодични издания
  • статии
  • аналитични разработки
  • книги
  • бази данни

Онлайн материалите представляват основната част от ресурсите на библиотеката. Пълното съдържание на тези материали е достъпно единствено чрез Wi-Fi мрежата в сградата на Съвета.

Достъп

Ако сте член на персонала, стажант в Съвета, представител на държава членка или член на персонала на друга институция на ЕС, разполагате с неограничен достъп до читалнята на библиотеката. Услуги за помощ при научни изследвания и/или информационни услуги се предоставят при поискване.

Помощ при научни изследвания

Ако сте научен работник или студент, можете да поискате разрешение да използвате библиотеката на Съвета. Ако се нуждаете от помощ в търсенето, необходимо е искането ви да бъде получено най-малко две седмици преди планираното от вас посещение.
Във всяко искане за такава услуга следва да се посочи проучваната тема, както и на какъв език е материалът, който бихте желали да ползвате. Библиотекар ще изготви справка за наличните ресурси в сбирките на библиотеката на Съвета, свързани с посочената от вас тема.

Сбирки

Библиотечният фонд се състои от няколко сбирки.

Основната сбирка е посветена главно на социално-политическото, икономическото и институционалното развитие на ЕС и неговите държави членки, както и на съседни и партньорски държави.

Езиковата сбирка съдържа езикови инструменти като речници, глосари, граматически справочници, книги в областта на терминологията, превода, лингвистиката и справочни материали във всички области на политиката на Съвета.

Правната сбирка съдържа юридически и свързани със съдебната практика материали, касаещи различни аспекти на правото на ЕС и международното право, както и материали, свързани със съдебната практика на държавите членки и трети страни.

Каталог

Онлайн каталогът дава възможност за търсене на отделни материали или за генериране на списък от референтни заглавия.

Библиография

Библиографската сбирка включва референтни материали и научни изследвания, свързани с Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и Генералния секретариат.

Блог

Екипът на библиотеката поддържа блог, който съдържа доклади и библиографски бележки за свързани с ЕС прояви, информация за последните нови заглавия в библиотеката и предложения за четива, както и ежемесечен обзор на публикациите на мозъчни тръстове.

При никакви обстоятелства блогът не трябва да се счита за израз на официалната позиция на Съвета.