Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Инфографика — Достъп до документите на Съвета

Достъп до документите на Съвета Вж. пълната инфографика

Ако документът, който търсите, не е на разположение в публичния регистър, можете да го изискате, като се свържете с Генералния секретариат на Съвета.

Можете да изпратите и искане за достъп до документ:

  • по пощата на адрес:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F - Transparency (Генерален секретариат на Съвета на Европейския съюз, ГД F — Прозрачност)
rue de la Loi/Wetstraat 175 
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • по факс: +32 22 816 361

Необходима ви е техническа помощ?

Ако имате технически проблем с достъпа до публичния регистър, ни изпратете имейл.

Кога ще получа отговор?

Ще получите отговор в рамките на 15 работни дни. В изключителни случаи този срок може да бъде удължен с още 15 работни дни.

Ако не ви бъде даден достъп, имате 15 дни да поискате Съветът да преразгледа решението си.

Ако искането ви бъде отхвърлено, можете да подадете жалба до Европейския омбудсман или да заведете дело пред Общия съд на ЕС.

Вж. също

Общи въпроси

Ако се нуждаете от информация за Съвета и неговата дейност, служба „Обществена информация“ е готова да ви помогне.