Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
 • Какво представлява Икономическият и паричен съюз?

  Какво представлява Икономическият и паричен съюз?

  Как функционира Икономическият и паричен съюз? Кои са основните участници? Какво доведе до икономическата и финансовата криза и как тя беше преодоляна? Брошурата съдържа информация за Икономическия и паричен съюз, за неговото функциониране и за отговора на икономическата криза. В нея са представени използваните инструменти за преодоляване на кризата и за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще: координация на икономическите политики, финансова стабилност с механизми за надзор и преструктуриране, и механизми за стабилност в подкрепа на държави от еврозоната, които изпитват затруднения.
  Брошурата се предлага на 23 езика на ЕС.

  36 Pages, Книги на хартиен носител

 • Инструменти на Европейския съюз в областта на наказателното право и свързани текстове

  Инструменти на Европейския съюз в областта на наказателното право и свързани текстове

  Настоящата публикация съдържа набор от 78 текста, които се отнасят до областта на европейското наказателно право. Тя включва инструменти, приети от институциите на ЕС относно сътрудничеството по наказателноправни въпроси (включително относно взаимното признаване на съдебни решения), инструменти, свързани с материалното наказателно право, цитати от Договорите и споразумения между ЕС и трети държави, като например относно правната взаимопомощ. Публикацията съдържа показалец и отметки.

  939 Pages

 • Екологична декларация за 2016 г. — данни от 2015 г.

  Екологична декларация за 2016 г. — данни от 2015 г.

  Този доклад разглежда системата за екологично управление, въведена в генералния секретариат на Съвета. Той обяснява и резултатите в областта на екологията, постигнати между 2010 и 2015 г. В този период генералният секретариат на Съвета е успял да намали потреблението си на енергия с 15 %, а на количеството използвана хартия на човек — с 61 %, с което демонстрира образцово прилагане на политиките в областта на околната среда, приети от Съвета на Европейския съюз.

  58 Pages, Книги на хартиен носител

 • Европейският съюз — факти и числа

  Европейският съюз — факти и числа

  Колко души живеят в Италия? Каква е политическата система в Литва? А коя е столицата на Кипър? Открийте отговорите на тези въпроси и много други факти в осъвремененото издание на „Европейският съюз — факти и числа“. Брошурата е в удобен за използване формат и дава основна информация за Европейския съюз, неговите институции, държави членки и страните кандидатки. Тя съдържа данни за официалните езици, уебсайтовете на правителствата и друга полезна информация за всяка държава. Брошурата е издадена на 24 езика.

  88 Pages, Книги на хартиен носител

 • Стажове в Съвета на Европейския съюз

  Стажове в Съвета на Европейския съюз

  Интересувате ли се от стаж в Генералния секретариат на Съвета? В тази брошура ще намерите цялата необходима информация за стажовете, включително процедурата за подбор, продължителността на стажовете и информация за връзка, ако имате допълнителни въпроси.

  2 Pages

 • Карта на Европейския квартал в Брюксел

  Карта на Европейския квартал в Брюксел

  Тази практична карта в джобен формат ще Ви помогне да се ориентирате в Европейския квартал в Брюксел. На нея са показани къде се намират институциите на ЕС, включително Съветът, Комисията и Парламентът, както и постоянните представителства на държавите членки. Картата е налична на английски и френски език.

  2 Pages

 • Интегрираните договорености за реакция на ЕС на политическо равнище в кризисни ситуации (IPCR) накратко

  Интегрираните договорености за реакция на ЕС на политическо равнище в кризисни ситуации (IPCR) накратко

  Интегрираните договорености за реакция на политическо равнище в кризисни ситуации (IPCR) предвиждат гъвкав механизъм за действие при кризи за председателството на Съвета в дейността му във връзка с природни или причинени от човека бедствия, както и при терористични актове. В брошурата се описват инструментите на IPCR, които подобряват способността на ЕС за обмен на информация, за вземане на съвместни решения и за координиране на реакциите на най-високо политическо равнище. Инструментите включват уебплатформа, денонощно работещи звена за контакт и механизъм за докладване.

  6 Pages

 • Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света за 2015 г.

  Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията в света за 2015 г.

  Докладът обхваща действията и политиките, предприети от ЕС през 2015 г. в изпълнение на целите на Съюза за утвърждаване на универсалното зачитане на основните права и свободи. Той очертава развитието на политиката на ЕС в областта на правата на човека и демокрацията по тематични въпроси през цялата 2015 г. Те включват подхода на Съюза към конфликти и кризи, осъществяваното от него търговско сътрудничество и сътрудничество за развитие, но също така и начина, по който ЕС е отговорил на предизвикателствата в областта на правата на човека и демокрацията, като борба с дискриминацията, смъртното наказание, изтезанията и другите форми на малтретиране, насърчаване на демокрацията и свободните избори, свобода на религията и убежденията и подкрепа за защитниците на човешките права. Разглеждането по държави, включено в предишни издания на този годишен доклад, все още може да бъде намерено в публичния регистър на Съвета. Докладът е достъпен на английски, френски и испански език.

  64 Pages, Книги на хартиен носител

 • Консолидирани договори, Харта на основните права 2016 г.

  Консолидирани договори, Харта на основните права 2016 г.

  Публикацията съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз във вида им след измененията, въведени с Договора от Лисабон. Включени са и измененията на Договорите, направени след влизането им в сила — например разпоредбите за Европейския механизъм за стабилност, Съда на Европейския съюз, както и измененията във връзка с присъединяването на Хърватия. В публикацията е включена и Хартата на основните права на Европейския съюз.

  412 Pages, Книги на хартиен носител

 • Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия — консолидиран текст

  Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия — консолидиран текст

  В тази публикация се съдържа консолидираният — актуализиран — текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, включително на приложенията и протоколите. Текстът включва измененията, внесени с Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г.

  112 Pages, Книги на хартиен носител

 • Процедурен правилник на Съвета и коментари по Процедурния правилник на Съвета

  Процедурен правилник на Съвета и коментари по Процедурния правилник на Съвета

  Как се подготвя работата на Съвета? Какви правила за гласуване се прилагат? Какви са правилата за откритите дебати? Това практическо ръководство дава отговор на тези и много други въпроси, свързани със структурата на Съвета, неговата работа и вземането на решения. Предназначено е на първо място за делегатите и ротационните председателства на Съвета с цел да се осигури информация за правния контекст и да се подпомогне подготовката за председателствата. Освен коментарите брошурата съдържа и текста на процедурните правилници на Европейския съвет и на Съвета. Преведена е на 23 езика на ЕС.

  119 Pages, Книги на хартиен носител

 • Гражданско право — Европейско съдебно сътрудничество

  Гражданско право — Европейско съдебно сътрудничество

  Настоящата актуализирана електронна книга включва правни инструменти и материали от изтъкнати учени, съдии и служители от редица държави — членки на ЕС. Освен някои основополагащи правни актове като „Брюксел I“ и Конвенцията от Лугано, сред включените области и теми са търговско право, договорно право, семейно право и събиране на доказателства. Настоящото актуализирано издание включва също и напълно нова глава относно процедурата за заповед за запор на банкови сметки, както и изцяло преработена глава относно производството по несъстоятелност. Под практичния електронен формат настоящата електронна книга представлява полезно средство за практикуващи юристи, национални органи, студенти по право и граждани, които проявяват интерес към европейското гражданско право.

  Електронни книги

 • Ръководство за обикновената законодателна процедура

  Ръководство за обикновената законодателна процедура

  Брошурата съдържа цялата необходима информация за преработената обикновена законодателна процедура и разяснява съответните роли на председателството и Генералния секретариат на Съвета. Описани са различните фази на процедурата: трите четения, помирителната процедура и тристранните срещи. Брошурата съдържа още списък на съответните правни основания, таблици, представящи в графичен вид различните фази, и съответните срокове.

  48 Pages, Книги на хартиен носител

 • Книжка за оцветяване с европейските знамена

  Книжка за оцветяване с европейските знамена

  Как ще обясните Европа на малки деца? Може да започнете с тази образователна книжка за оцветяване. Оцветете знамената на държавите от ЕС (с образци), напишете имената им и ги поставете върху картата на Европа. Подходяща и за дома, и за училище.

  40 Pages, Книги на хартиен носител

 • Европейският съвет в периода декември 2014 г. — април 2016 г.

  Европейският съвет в периода декември 2014 г. — април 2016 г.

  В периода 1 декември 2014 г. - 30 април 2016 г. Европейският съвет беше изправен пред изключително сериозни политически предизвикателства. Сред тях се нареждат безпрецедентният приток на търсещи убежище лица и незаконни мигранти; необходимостта от постигането на нови договорености за Гърция във връзка с бъдещето ѝ като член на еврозоната и за Великобритания преди провеждането на референдум за оставане или излизане на страната от ЕС. Европейските лидери трябваше да се справят и със сериозни вътрешни и външни заплахи за сигурността. Председателят Доналд Туск направи преглед на работата на Европейския съвет в посочения период, като в доклада се изброяват най-важните политически решения и изявления.

  82 Pages, Книги на хартиен носител

 • Екологична декларация за 2015 г.

  Екологична декларация за 2015 г.

  Този доклад разглежда системата за екологично управление, въведена в генералния секретариат на Съвета. Той обяснява и резултатите в областта на екологията, постигнати между 2010 и 2014 г.

  56 Pages, Книги на хартиен носител

 • Европейският съюз — Правов съюз (постер)

  Европейският съюз — Правов съюз (постер)

  От Париж до Лисабон Европейският съюз извървя дълъг път — от полагането на основите от шестте държави учредителки до Съюза, който познаваме днес — икономическа и политическа общност, състояща се от близо 509 милиона жители в 28 държави членки. Този постер представя ключовите етапи от европейската интеграция с хронология на основните договори и договорите за присъединяване. Договорите — фундаментът на Европейския съюз, са отражение на начина, по който държавите членки реагират на новите вътрешни и външни предизвикателства. Те проследяват развитието на този съюз на народите и държавите, ръководен от принципите на правовата държава.

  1 Pages, Плакати

 • Европейският съвет и Съветът на ЕС през годините

  Европейският съвет и Съветът на ЕС през годините

  Европейският съвет и Съветът на ЕС са два основни участника в процеса на ЕС за вземане на решения. Всеки има своя собствена роля в институционалната структура на ЕС, въпреки че в политически и административен план между двете институции съществува тясна органична връзка. И двете институции са съставени от представители на държавите членки. В брошурата се проследява създаването и историята им въз основа на Договорите на ЕС. В нея се разглежда решаващата роля на двете институции в европейската интеграция и как историята им отразява историята на ЕС като цяло с неговите политики, амбиции, кризи и постижения.

  66 Pages, Книги на хартиен носител

 • „Ти и Европа“ — книжка за оцветяване със столиците в ЕС

  „Ти и Европа“ — книжка за оцветяване със столиците в ЕС

  С тази книжка за оцветяване децата ще могат да научат имената на столиците в ЕС, да оцветят знамената и да открият интересна информация за всяка държава членка. Добър образователен материал, който може да се използва у дома и в училище.

  36 Pages, Книги на хартиен носител

 • План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията

  План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията

  Вторият план за действие относно правата на човека и демокрацията, който обхваща периода 2015—2019 г., има за цел да укрепи прилагането на политиката на ЕС за правата на човека във всички дейности. Планът за действие поставя по-специално акцент върху овластяването на местните институции и организации на гражданското общество.  Ръководни принципи ще бъдат ранното откриване, предотвратяването и посредничеството за разрешаване на конфликти. Брошурата съдържа и предговор от върховния представител Федерика Могерини, заключения на Съвета относно плана за действие и стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията. Планът за действие е публикуван на английски и френски език.

  52 Pages, Книги на хартиен носител