Следете дейността на председателя на Европейския съвет:

Европейският съвет определя цялостната политическа насока и приоритетите на ЕС. Той не е законодателна институция на ЕС, така че нито договаря, нито приема закони на ЕС. Вместо това той задава политическия дневен ред на ЕС, като по традиция приема „заключения“ по време на заседанията на Европейския съвет, на които се определят областите на загриженост и действията, които трябва да бъдат предприети.

Неотдавна Европейският съвет прие „стратегическа програма“ от приоритетни области, изискващи дългосрочно действие и внимание от страна на ЕС.

Членове на Европейския съвет

Членовете на Европейския съвет са държавните и правителствените ръководители на 28-те държави — членки на ЕС, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия.

Когато се обсъждат въпроси на външната политика, в заседанията на Европейския съвет взема участие и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Процес на вземане на решения

Европейският съвет взема решенията си предимно с консенсус. В конкретни случаи обаче, посочени в договорите на ЕС, той взема решенията с единодушие или с квалифицирано мнозинство.

При гласуване председателят на Европейския съвет и председателят на Комисията не участват във вота.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Заседания на Европейския съвет

Европейският съвет заседава поне два пъти на всеки 6 месеца. Заседанията му, често наричани „срещи на върха на ЕС“, се провеждат в Брюксел, в сградата Justus Lipsius.

Заседанията се ръководят от председателя на Европейския съвет. Председателят може да свиква и извънредни заседания на Европейския съвет, ако е необходимо.

Председателят на Европейския парламент присъства на началото на всяко заседание, за да изложи вижданията на Европейския парламент. В зависимост от обсъжданите въпроси, на заседанията могат да бъдат поканени и други участници, като например председателят на Европейската централна банка.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

История на Европейския съвет

Европейският съвет беше създаден през 1974 г. като неофициален форум за обсъждане между държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС. Не след дълго той прерасна в орган, отговарящ за определянето на целите и приоритетите на ЕС.

С Договора от Маастрихт през 1992 г. Европейският съвет се сдобива с официален статут и роля — да дава импулс и да задава общите политически насоки на ЕС.

През 2009 г., вследствие на направените с Договора от Лисабон промени, Европейският съвет става една от 7-те институции на ЕС.