Срещи на върха на държавите от еврозоната

Среща на върха на държавите от еврозоната

На всяка среща на върха на държавите от еврозоната присъстват държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната, председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната и председателят на Европейската комисия. На срещите на върха на държавите от еврозоната се дават стратегически насоки за икономическите политики в еврозоната.

Какво представлява еврозоната?

Еврозоната се състои от държавите — членки на ЕС, приели еврото за своя валута. Понастоящем в нея участват 19 държави членки.

Роля на срещите на върха на държавите от еврозоната

На срещите на върха на държавите от еврозоната се дават политически насоки, които да осигурят гладкото функциониране на икономическия и паричен съюз. Това помага за координиране на всички съответни области на политиката между държавите от еврозоната.

Наред с това, редовните обсъждания на високо равнище на специфичните отговорности, произтичащи от членството в еврозоната, дават възможност на държавите от еврозоната да вземат предвид в по-голяма степен измерението, свързано с еврозоната, при определянето на националната си политика.

Тъй като свързаните с еврозоната въпроси имат политическо и икономическо значение за всички държави от ЕС, те се обсъждат редовно и на заседанията на Европейския съвет.

Срещи на върха на държавите от еврозоната

В съответствие с Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, срещите на върха на държавите от еврозоната следва да се провеждат най-малко два пъти годишно. По възможност те следва да се състоят в Брюксел след заседанията на Европейския съвет.

Срещите на върха на държавите от еврозоната са организирани в съответствие със специфични процедурни правила, приети на 14 март 2013 г.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Членове

Членове на срещата на върха на държавите от еврозоната са държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната, председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната и председателят на Европейската комисия. Освен това:

  • поканен да участва е председателят на Европейската централна банка
  • може да бъде поканен да участва председателят на Еврогрупата, тъй като Еврогрупата отговаря за подготовката на срещите на върха на държавите от еврозоната и последващите действия във връзка с тях
  • може да бъде поканен да се изкаже и председателят на Европейския парламент

Когато е целесъобразно и най-малко веднъж годишно, ръководителите на държавите членки, които не участват в еврозоната, но са ратифицирали Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, също участват в срещите на върха на държавите от еврозоната.

Председател на срещата на върха на държавите от еврозоната

Ръководителите на държавите от еврозоната избират председателя на срещите на върха на еврозоната с обикновено мнозинство едновременно с избора на председател, който прави Европейският съвет. Председателят на срещите на върха на държавите от еврозоната е с мандат от 2,5 години.

Председателят отговаря за свикването, ръководенето и координирането на срещите на върха на държавите от еврозоната. Освен това обсъжда свързаните с еврозоната въпроси с председателя на Комисията и председателя на Еврогрупата.

След всяка среща председателят на срещите на върха на държавите от еврозоната информира Европейския парламент. Той информира и държавите членки извън еврозоната за подготовката и резултатите от срещите на върха на еврозоната.

История на срещите на върха на държавите от еврозоната

Ръководителите на държавите от еврозоната заседават в този формат за първи път на 12 октомври 2008 г. в Париж, където договарят съгласувани действия в отговор на икономическата криза. По-нататъшни срещи в този формат се провеждат през май 2010 г., март 2011 г., юли 2011 г. и октомври 2011 г. в Брюксел. През 2012 г. свързаните с еврозоната въпроси се разглеждат главно на Европейския съвет.

В рамките на заседанието на Европейския съвет от 1—2 март 2012 г. 25 европейски ръководители подписват Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз. Наред с останалото, влезлият в сила на 1 януари 2013 г. договор официализира срещата на върха на държавите от еврозоната.

Организацията на тези срещи и ролята на техния председател са описани в член 12.

Първата среща на върха на държавите от еврозоната след влизането в сила на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз се провежда на 14 март 2013 г.

Документи, приети от държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната през 2010—2013 г.

Документите, приети от ръководителите на държавите от еврозоната през периода 2010—2013 г., са на разположение на следния интернет адрес: