Ролята на председателя

Европейски съвет

Настоящият председател на Европейския съвет е Доналд Туск. На 1 декември 2014 г. той замени на поста Херман ван Ромпьой.

Ролята на председателя е установена в член 15 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). По-конкретно председателят на Европейския съвет:

 • председателства заседанията на Европейския съвет и ръководи работата на тази институция
 • в сътрудничество с председателя на Комисията и въз основа на работата на Съвета по общи въпроси осигурява подготовката и приемствеността на работата на Европейския съвет
 • се стреми да подпомага сближаването и консенсуса в Европейския съвет
 • представя доклад пред Европейския парламент след всяко заседание на Европейския съвет

Председателят на Европейския съвет осигурява също външното представителство на ЕС на равнище държавни и правителствени ръководители:

 • в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС заедно с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който допринася за изпълнението на ОВППС и за осигуряване на нейното единство, съгласуваност и ефективност
 • на международни срещи на върха, обикновено съвместно с председателя на Европейската комисия

Длъжността председател на Европейския съвет в исторически план

Длъжността председател на Европейския съвет става постоянна и пълноправна след влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г.

Преди това Европейският съвет е неформален орган, а длъжността ръководител на Европейския съвет е неофициална и се заема от държавния или правителствения ръководител на държавата членка, изпълняваща ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Назначаване

Председателят на Европейския съвет се избира от Европейския съвет с квалифицирано мнозинство.

Той се избира за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен веднъж. В съответствие с установената практика ротационното председателство отговаря за координирането на изборния процес. По време на Европейския съвет, на който се обсъжда изборът на председател, министър-председателят, представляващ председателството, ръководи тази част от заседанието.

Председателят не може едновременно с тази функция да упражнява и национален мандат.

Персонал

Европейският съвет и неговият председател се подпомагат от Генералния секретариат на Съвета на ЕС (ГСС).

Председателят разполага също със своя лична служба — кабинет на председателя. Персоналът и кабинетът на председателя се помещават в Брюксел, Белгия, в сградата Europa на Съвета.

Международни срещи на върха

Председателят на Европейския съвет представлява ЕС на три основни вида международни срещи на върха:

 1. Двустранни срещи на върха
  Те се организират между ЕС и неговите стратегически партньори. Тези срещи се провеждат периодично, обикновено веднъж годишно, със страни като Япония, САЩ, Русия, Република Южна Африка, Бразилия и Китай. Организират се един път в Брюксел, един път в съответната държава.
 2. Многостранни срещи на върха на международно равнище
  ЕС е или член, или е поканен да участва като важен международен фактор, например в Г-7, Г-8, Г-20 и Общото събрание на ООН.
 3. Многостранни срещи на върха на равнище ЕС
  Това са Източното партньорство, ЕС—Африка, срещата „Азия—Европа“, както и между ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави. Когато е ред на ЕС да е домакин на такива срещи, по традиция те се провеждат в държавата членка, изпълняваща ротационното председателство на Съвета на ЕС. От 2014 г. те се провеждат и в Съвета на ЕС в Брюксел. В тези срещи на върха участват държавни и правителствени ръководители от всички държави — членки на ЕС, заедно с председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и съответно държавни и правителствени ръководители от страните участнички.