Определяне на политическата програма на ЕС

Европейски съвет

Европейският съвет е една от седемте институции на ЕС. Той обаче не е сред законодателните органи на ЕС и поради това не води преговори по законодателните актове на ЕС, нито ги приема. Вместо това основната му роля е да определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС, като по същество определя програмата на ЕС за политиките. 

По традиция това става чрез приемането на заключения по време на всяко заседание на Европейския съвет. В тези заключения се набелязват конкретни въпроси, които представляват интерес за ЕС, и се очертават определени действия, които да бъдат предприети, или цели, които да бъдат постигнати. В заключенията на Европейския съвет може да се определи и краен срок за постигането на споразумение по определен въпрос или за представянето на предложение за законодателен акт. По този начин Европейският съвет може да въздейства върху програмата на ЕС за политиките и да я насочва.

Неотдавна Европейският съвет прие стратегическа програма, в която са включени приоритетни области, по които ЕС трябва да работи в дългосрочен план, като постави акцент върху тях.

Стратегическа програма за ЕС

На заседанието си в Брюксел от 27 юни 2014 г. Европейският съвет постигна съгласие по пет приоритетни области, които да ръководят дейността на ЕС през следващите пет години. Тези приоритети са изложени в документ, озаглавен „Стратегическа програма за Съюза в период на промени“. Програмата ще се използва за планиране на дейността на Европейския съвет и ще служи още за основа на работните програми на други институции на ЕС. 

1. Работни места, растеж и конкурентоспособност

Европейският съвет изтъква необходимостта от стимулиране на растежа, увеличаване на инвестициите, създаване на повече и по-добри работни места и насърчаване на реформите за повишаване на конкурентоспособността. Сред конкретните действия са:

 • завършване на цифровия единен пазар до 2015 г.
 • улесняване на достъпа на МСП до финансиране и инвестиции
 • по-успешно инвестиране в инфраструктура
 • приключване на преговорите по Трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите до 2015 г.
 • по-силно управление в еврозоната и засилена координация на икономическите политики.

2. Възможности за действие и защита на гражданите

Европейският съвет изтъква приоритети, които откриват възможности за гражданите на ЕС и са насочени срещу проблеми като бедността и социалното изключване. Някои от конкретните действия са:

 • продължаване на борбата с младежката безработица
 • действия за справяне с укриването на данъци и данъчните измами

3. Политики в областта на енергетиката и климата

Европейският съвет подчертава необходимостта от намаляване на зависимостта от вноса на горива и газ и от осигуряването на достъпна, сигурна и устойчива енергия в рамките на ЕС. Сред основните приоритети са:

 • доизграждане на енергийния пазар на ЕС
 • диверсификация на енергийните доставки и маршрути на ЕС и разработване на енергийна инфраструктура
 • определяне на амбициозни цели в областта на изменението на климата за периода до 2030 г. и продължаване на ръководната роля в борбата срещу изменението на климата 

4. Свобода, сигурност и правосъдие

Европейският съвет изтъква значението на успешното сътрудничество на ЕС по въпроси, свързани със сигурността, като борбата с тероризма и управлението на миграционните потоци. Сред конкретните приоритети, определени от Европейския съвет, са:

 • по-добро управление на всички аспекти на миграцията, включително незаконна миграция, убежище и управление на границите
 • предотвратяване на организираната престъпност, корупцията и тероризма и борба с тях
 • по-успешно съдебно сътрудничество между страните от ЕС

5. ЕС като мощен фактор на световната сцена

Европейският съвет призовава ЕС да гарантира своя категоричен ангажимент в областта на световната политика, като изтъква по-специално следните приоритети:

 • осигуряване на последователност между целите на външните политики на държавите членки и на ЕС
 • насърчаване на стабилността, просперитета и демокрацията в страните, които се намират най-близо до ЕС
 • приобщаване на партньорите в световен мащаб към широк набор от въпроси като търговия, киберсигурност, права на човека и управление на кризи
 • укрепване на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС

Насоки за политиката

Европейски семестър

Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС

Наред с определянето на политическите приоритети на ЕС чрез стратегическата програма и чрез своите заключения, Европейският съвет изпълнява официална роля в рамките на процеса, свързан с годишния европейски семестър на ЕС. Семестърът представлява годишният цикъл на ЕС за координация на икономическите и фискалните политики.

На годишното си заседание през март Европейският съвет прави оценка както на икономическото положение в ЕС, така и на напредъка, отбелязан при постигането на целите на „Европа 2020“. След това Европейският съвет дава насоки на политиката във връзка с фискалните, икономическите и структурните реформи. На заседанието си през юни Европейският съвет одобрява окончателните препоръки по държави, с които се определят приоритетите за всяка държава за следващите 12—18 месеца.

Стратегически насоки в областта на правосъдието и вътрешните работи

В тези насоки, приети от Европейския съвет, се определят приоритетите за следващите години.

Съгласно член 68 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) Европейският съвет определя стратегическите насоки относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Това беше приложено на практика за първи път чрез последните насоки, приети през юни 2014 г. Те бяха разработени в съответствие с приоритетите на стратегическата програма и обхващат аспекти като граничния контрол, миграцията, политиката в областта на убежището и полицейското и съдебното сътрудничество.