Генералният секретариат на Съвета (ГСС) е структурата, чиито служители имат за задача да подпомагат две от институциите на ЕС:

 • Европейския съвет
 • Съвета на ЕС, включително неговите председателства, Комитета на постоянните представители (Корепер) и другите комитети и работни групи на Съвета

ГСС спомага за организирането и съгласуваността на работата на Съвета, както и за изпълнението на неговата 18-месечна програма. ГСС подпомага Европейския съвет и неговия председател и оказва подкрепа на председателството на Съвета в преговорите в рамките на Съвета и с другите институции на ЕС.

Основни задачи

Основните задачи на ГСС са:

 • да подпомага, консултира и съдейства за координирането на работата на Съвета и на Европейския съвет, включително за изпълнението на 18-месечната програма на Съвета
 • да подпомага председателството на Съвета в преговорите в рамките на Съвета, както и с други институции на ЕС
 • да предоставя логистична подкрепа и да поема практическата организация на заседанията (включително заседателни зали, изготвяне и превод на документи)
 • да съставя проекти за дневен ред, доклади, бележки и протоколи във връзка със заседания на всички равнища

При необходимост ГСС извършва и практическата организация на срещите на високо равнище с държавните и правителствените ръководители или с посланиците на нечленуващи в ЕС държави.

Наред с това Правната служба на ГСС дава становища на Съвета и неговите комитети, за да се гарантира, че актовете на Съвета са законосъобразни и с добре издържана формулировка. Тя също така представлява Съвета при съдебни производства пред Съда на ЕС, Общия съд и Съда на публичната служба.

ГСС има и няколко много тясно специализирани функции.

Подкрепа за някои комитети и работни групи на Съвета 

Подготвителни органи на Съвета

Съветът се подпомага от повече от 150 работни групи и комитети, известни като „подготвителни органи“

Освен осъществяването на практическата организация на заседанията и подготовката на свързаната с тях документация, ГСС също председателства следните комитети и работни групи на Съвета:

 • Комитет по сигурността и съответните подобласти (осигуреност на информацията, експерти по ГНСС, Съвет по акредитиране на сигурността)
 • Работна група „Информация“
 • Работна група по електронно право
 • Координационен комитет за комуникационни и информационни системи
 • Работна група „Кодификация на законодателството“
 • Работна група „Юрист-лингвисти“

Съветът осигурява секретариата и на Комитета за европейското научноизследователско пространство и иновациите (ERAC) с неговите две работни групи и управителен съвет.

ERAC е един от подготвителните органи на Съвета, отговарящ за подпомагане на изпълнението и наблюдението на напредъка по инициативата на ЕС за Съюз за иновации и развитието на европейското научноизследователско пространство.

Той се подпомага от две специализирани работни групи, наречени Група на високо равнище за съвместно планиране (ГСП) и Стратегически форум за международно научно и технологично сътрудничество (SFIC).

ГСС отговаря за логистичната/административната организация на заседанията на ERAC и за изготвянето на обобщаващи заключения от заседанията.

Публичен онлайн регистър на автентичните документи за самоличност и пътуване (Prado)

ГСС отговаря за разработването и хостинга на Prado — специализиран многоезичен уебсайт, съдържащ информация за защитните елементи на документите за самоличност и за пътуване, издавани от ЕС, Исландия, Норвегия и Швейцария.

Предназначението на Prado е да осигурява точна информация на определени сектори, като например:

 • работодатели
 • пощенски служби
 • банки, кредитни институции
 • осигурителни и охранителни дружества
 • агенции за даване под наем на превозни средства

Архив

ГСС е натоварен с управлението на архива на Съвета. Повечето досиета са свързани със заседания на различните състави на Съвета, заседания на Корепер, заседания на други комитети и работни групи, или с изготвянето на законодателството на ЕС.

Съветът разполага със служба „Централен архив“, която събира, обработва и предоставя достъп до документите, съставени или получени от Съвета при изпълнението на неговите функции.