Корпоративни политики

Защита на личните данни

Съветът на ЕС и неговият генерален секретариат спазват стриктно правилата за защита на личните данни. Длъжностното лице за защита на данните прави необходимото за точното прилагане на тези правила.

Прозрачност

Като следват правилата за прозрачност, институциите на ЕС работят възможно най-открито и най-близо до гражданите. Министрите в Съвета осъществяват законодателна дейност в открити заседания, а гражданите имат право на достъп до документите на Съвета.

Управление на околната среда

ГСС работи за намаляването на това въздействие и за опазването на околната среда. ГСС е създал програма за управление на околната среда, която прилага за всички свои дейности в сградите, в които се помещава в Брюксел.

Визуална идентичност

Визуалната идентичност на „семейството на Съвета“ е изградена около едно общо лого. С изображения на европейското знаме и сградата „Европа“, логото символизира единството, приемствеността и многообразието.

Многоезичие

Съветът и Европейският съвет работят на 24-те официални езика на ЕС. Гражданите на ЕС имат право да пишат до Европейския съвет и до Съвета на всеки от тези официални езици.

Защита на класифицираната информация

Съветът има всеобхватна система за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС. Тази система се прилага за Съвета, неговия генерален секретариат и държавите членки.