Защита на личните данни в Генералния секретариат на Съвета

Генерален секретариат

Правото на защита на личните данни е основно право, заложено в Договорите на ЕС.

Съветът на ЕС и Генералният секретариат на Съвета стриктно съблюдават правилата за защита на личните данни. Приложимите в това отношение правни актове са следните:

Регламент (ЕО) № 45/2001.

Целта на регламента е да бъдат защитени свободите и основните права на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на ЕС.

В него се определят принципите и задълженията, които институциите на ЕС трябва да спазват и изпълняват при обработването на лични данни. Съгласно тези принципи институциите на ЕС трябва да гарантират, че:

 • лични данни се обработват само за ясно определени и законосъобразни цели
 • личните данни са точни, достатъчни, релевантни и не надхвърлят необходимото
 • личните данни се обработват безпристрастно и законосъобразно, по сигурен начин
 • личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото
 • лични данни се обработват след информиране на съответните лица и при спазване на правата им
 • лични данни не се предават на трети страни, без да се предприемат адекватни предпазни мерки

В регламента се определят задълженията на лицата, обработващи лични данни (администраторите на данни), и правата на физическите лица, чиито данни се обработват (субектите на данните).

В регламента се предвижда също назначаването на длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) във всяка институция.

Роля на длъжностното лице за защита на данните

Ролята на ДЛЗД е да гарантира по независим начин правилното прилагане на правилата за защита на данните в рамките на институцията. Длъжностното лице за защита на данните отговаря също за поддържането на регистър на операциите по обработка на лични данни, извършвани от съответната институция. Освен това ДЛЗД представя на Европейския надзорен орган по защита на данните операциите по обработка, които могат да изложат на риск правата и свободите на субектите на данни.

В регламента е предвидено и създаването на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) на европейско равнище.

Решение на Съвета за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001

В решението се съдържат правилата, прилагани от Съвета на Европейския съюз, които доразвиват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001. Тези правила определят:

 • статута на длъжностното лице за защита на данните в Съвета
 • задълженията на администраторите на данни
 • процедурите, които да се спазват при упражняването на правата от субектите на данни
 • процедурата за проверка, осъществявана от администраторите на данни

Какво представлява регистърът на Съвета на операциите по обработка?

Регистърът се води от длъжностното лице за защита на данните в Съвета. Регистърът е публичен и всеки може да прави справки по него.

Регистърът е база данни, която съдържа информация за всеки вид операция по обработка на лични данни, извършвана в Съвета или в Генералния секретариат на Съвета (ГСС).

Тази информация включва целта на операцията, името на администратора, правното основание, субекта на данните, получателя на данните, категорията на обработваните данни и периода, за който ще се съхраняват.

Какви лични данни се обработват в Генералния секретариат на Съвета?

Повечето от личните данни, обработвани в Генералния секретариат на Съвета, се отнасят за служителите му.

Лични данни се обработват и във връзка с дейностите на Съвета. Тези данни могат да се отнасят за делегати в Съвета от държавите — членки на ЕС, или от трети държави, за журналисти и за физически лица, посочени в актове на Съвета.

Освен в посочените по-горе случаи лични данни на граждани като цяло се обработват само при контакт с Генералния секретариат на Съвета, например при поискване на документи, при посещения в сградите на Съвета или при договорни отношения с ГСС.

Видеонаблюдение в сградите на Генералния секретариат на Съвета

С оглед на безопасността и сигурността на служителите, посетителите, сградите, имуществото и информацията, както и от логистични съображения ГСС използва система за видеозащита в някои части на сградите си.

В политиката относно използването на видеосистеми се описват предпазните мерки за защита на личните данни, неприкосновеността на личния живот и други основни права и легитимни интереси на лицата, попадащи в обсега на камерите в сградите на ГСС.

Политиката съответства изцяло на изискванията на регламента за защита на данните и на насоките относно видеонаблюдението, изготвени от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Практическа информация относно защитата на вашите данни

Как може да разберете дали ГСС обработва ваши лични данни?

Регистърът на Съвета на операциите по обработка на лични данни ще ви помогне да разберете какъв тип операции по обработка могат да имат отношение към вас.

Какви са правата ви като субект на данни?

Като субект на данни имате следните права:

 • да получите информация за операцията по обработка на лични данни, която ви засяга, и за нейните основни характеристики
 • да получите информация за данните, които се обработват
 • да се извърши незабавна корекция от администратора при неточни или непълни лични данни

В някои случаи може да поискате от администратора на данни да упражните ваши конкретни права, като блокиране или заличаване на данните.

Исканията могат да се подават чрез формуляр, предоставян от длъжностното лице за защита на данните в Съвета. Този формуляр може да бъде поискан с имейл. Посочвайте предпочитания от вас език на формуляра.

Изпратете имейл

В раздел 5 от решението на Съвета относно правилата за прилагане на защитата на данните се определя редът за упражняване на тези права.

Във всеки един момент може да подадете жалба и до Европейския надзорен орган по защита на данните. Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на ЕНОЗД.

Координати за контакт

Администратори на данни

В случай че ви е необходима повече информация за конкретна операция по обработване на данни, следва да се обърнете към администратора на операцията по обработка с копие до длъжностното лице за защита на данните.

Името и координатите за връзка на всеки администратор са посочени в регистъра на операциите по обработка.

Длъжностно лице за защита на данните

Може да се обърнете към длъжностното лице за защита на данните за съвет или с искане за проверка по конкретен въпрос или случай, пряко свързан със задачите на длъжностното лице за защита на данните. Може да се свържете с длъжностното лице за защита на данните по имейл. Посочвайте предпочитания от вас език за връзка.

Data Protection Officer
General Secretariat of the Council
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Тел.: + 32 22816111
Изпратете имейл

Видеонаблюдение

За подаване на искане може да използвате този формуляр.

За достъп до лични данни, събрани в резултат на видеонаблюдението в сградите на Съвета, моля изпратете искането си до:

Director of the Security Office
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

С копие до:

Data Protection Officer
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Имайте предвид, че: трябва да се приложи актуална снимка с добро качество, както и копие на личната карта/паспорта.