Прозрачност и достъп до документи

Според правилата за прозрачност, посочени в Договора от Лисабон, институциите на ЕС работят възможно най-открито и най-близо до гражданите. Законодателната дейност на министрите в Съвета е публична, а гражданите имат право на достъп до документите на Съвета.

Прозрачност на законодателния процес

Заседанията на министрите от ЕС са публични, когато се обсъждат или гласуват проекти за законодателни актове.

Съветът заседава публично и когато министрите обсъждат важни въпроси, отнасящи се до ЕС и неговите граждани или когато обсъждат работната програма на Съвета, приоритетите на председателството и работните програми и политическата стратегия на Комисията.

Можете да следите на живо откритите заседания на Съвета на всички езици на ЕС благодарение на излъчването, което правим по интернет. Записите от заседанията също са на разположение за търсене.

Дневни редове и график за заседанията на Съвета

Съветът заседава в Брюксел, а през април, юни и октомври — в Люксембург. Дневните редове за заседанията на Съвета и за заседанията на повечето подготвителни органи на Съвета са публични.

Протоколи и резултати от гласуването

Когато заседанието на Съвета е открито, протоколът от него също е публичен и в него е отразено гласуването по проектите за законодателни актове, както и мотивите за вота и изявленията на държавите членки. Освен това протоколът съдържа информация за обсъжданите документи, както и основните заключения на Съвета.

Резултатите от гласуването също са публични и от тях е видно как са гласували отделните страни от ЕС.

Тази информация се публикува и в месечната справка за актовете на Съвета.

Достъп до документи

Регламент № 1049/2001 урежда правилата за достъп до документи. Специфичните правила за прилагане от Съвета са установени в приложение II към Процедурния правилник на Съвета. Тези правила се прилагат и за документите на Европейския съвет.

Освен това Съветът публикува годишен доклад относно прилагането на Регламент 1049/2001.

Публичен регистър на документите на Съвета

Достъпът до документите на Съвета се осъществява чрез публичния регистър. Той включва съдържанието или идентификационните данни на официалните документи на Съвета от 1999 г. насам.

Свободно достъпни данни

От 2015 г. Съветът на ЕС участва в портала за свободно достъпни данни на ЕС с три групи данни:

  • гласуване в Съвета на законодателни актове
  • метаданни на публичния регистър на Съвета
  • метаданни на базата данни за заявления за публичен достъп до документи

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни започна да функционира през декември 2012 г. Това е единна точка за достъп до постоянно нарастващо количество данни, предоставени от институциите и останалите органи на ЕС. Данните могат да бъдат ползвани безплатно и многократно за търговски и нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни има за цел да популяризира иновативната употреба на данните и да даде възможност за реализиране на техния икономически потенциал. Освен това порталът има за цел да спомогне за насърчаването на прозрачността и отчетността на институциите и останалите органи на ЕС.

Архив

В архива на Съвета се събират и обработват документите, съставени или получени от Съвета на Европейския съюз при изпълнението на неговите функции. Архивите на досиета, които са приключени преди повече от 30 години, са достъпни за обществеността.

Оригиналните документи се изпращат в историческия архив на ЕС, който се съхранява в Европейския университетски институт във Флоренция. В архива на Съвета в Брюксел можете да преглеждате микрофишове и/или електронни копия на документи.

Общи въпроси

Общи въпроси, отнасящи се до организацията, работата и дейността на Европейския съвет и Съвета могат да се отправят до служба „Обществена информация“. Имайте предвид, че тази служба не дава правни становища, нито прави бележки по конкретни въпроси.

Можете да зададете своя въпрос на всеки от 24-те официални езика на ЕС.