Свободно достъпни данни

Генерален секретариат

Съветът на ЕС участва в портала за свободно достъпни данни на ЕС с три набора от данни:

 • метаданни на публичния регистър на Съвета
 • метаданни на базата данни за заявления за публичен достъп до документи
 • гласуване в Съвета на законодателни актове

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни започна да функционира през декември 2012 г. Това е единна точка за достъп до постоянно нарастващо количество данни, предоставени от институциите и останалите органи на ЕС. Данните могат да бъдат ползвани безплатно и многократно за търговски и нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни има за цел да популяризира иновативната употреба на данните и да даде възможност за реализиране на техния икономически потенциал. Освен това порталът има за цел да спомогне за насърчаването на прозрачността и отчетността на институциите и останалите органи на ЕС.

Наборите от данни

Набор от данни: метаданни на публичния регистър на Съвета

Лиценз: Правна информация от Генералния секретариат на Съвета (ГСС)

Публичният регистър с документи на Съвета е създаден през 1999 г. Регистърът съдържа препратки към документи, издадени от Съвета след тази дата (изключения се прилагат за класифицираните документи). Официалните документи са достъпни и за изтегляне от регистъра.

Средно около 25 000 документа се добавят към регистъра всяка година (на оригиналния език). Информацията, свързана с документите на Съвета, е публична дори ако съдържанието на даден документ не е достъпно за обществеността.

Този набор от данни съдържа следните метаданни за документи на Съвета:

 • статут на публикуване
 • категория на документа
 • номер на документа
 • обозначение
 • заглавие
 • междуинституционален номер
 • предмет
 • автор
 • адресат(и)
 • дата на издаване
 • заседание във връзка с документ
 • езици на документа

Информацията, съдържаща се в този набор от данни, може да бъде променяна. Наборът от данни се актуализира ежедневно.

Набор от данни: метаданни на базата данни за заявления за публичен достъп до документи на Съвета

Лиценз: Правна информация от Генералния секретариат на Съвета (ГСС)

Всяка година Съветът публикува годишен доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1049/2001 относно достъпа до документи. Годишният доклад съдържа статистическа информация за получените от Съвета заявления за публичен достъп. Информацията относно тези заявления е публична с изключение на личните данни.

Този набор от данни съдържа следната информация за получените от Съвета заявления за публичен достъп до документи:

1. Обща информация за заявителя (анонимен)

 • професионална дейност на заявителя
 • географски произход

2. Обща информация за заявлението

 • номер на заявлението
 • вид заявление (първоначално заявление, потвърдително заявление)
 • дата на заявлението
 • срок за отговор
 • удължен срок за отговор
 • дата на отговор
 • положено усилие
 • последващи действия
 • област(и) на политиката:

3. Информация относно поисканите документи

 • статут на публикуване (публичен достъп или не)
 • вид отговор
 • категория на документа
 • номер на документа

Информацията, съдържаща се в този набор от данни, може да бъде променяна. Наборът от данни се актуализира ежедневно.

Набор от данни: Гласуване в Съвета на законодателни актове

Лиценз: Правна информация от Генералния секретариат на Съвета (ГСС)

Когато Съветът приема законодателен акт по обикновената или специалната законодателна процедура, резултатите от гласуването са публични. Годишно Съветът приема средно 120 законодателни акта.

Тази база данни съдържа не само резултатите от гласуването в Съвета при приемането на законодателни актове, но и информация, свързана с въпросните актове, като:

 • начин на приемане (на заседание на Съвета или чрез писмена процедура)
 • заседание на Съвета
 • състав на Съвета
 • дата на приемане
 • област на политиката
 • вид на акта (регламент, директива, решение или позиция)
 • номер на акта (както е публикуван в Официален вестник на ЕС)
 • тема (заглавие)
 • номер на документа (представен на Съвета за приемане)
 • междуинституционален номер
 • законодателна процедура (обикновена или специална законодателна процедура)
 • действия на Съвета (в зависимост от етапите на законодателната процедура)
 • правило за гласуване (квалифицирано мнозинство или единодушие)

Информацията, съдържаща се в този набор от данни, може да бъде променяна. Наборът от данни се актуализира ежедневно.

Декларация за отказ от отговорност

Тези набори от данни са единствено за информационни цели. Автентични са единствено протоколите на Съвета относно приемането на законодателни актове и годишният доклад на Съвета относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1049/2001. Тези документи са достъпни чрез публичния регистър на Съвета.

Информацията, съдържаща се в тези набори от данни, може да бъде променяна.

Генералният секретариат на Съвета се стреми да поддържа тази информация точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се постараем да ги отстраним.