Стажове в Генералния секретариат на Съвета

Генерален секретариат

За контакти

За повече информация се свържете със Службата по стажовете:

Видове стажове

1. Платени стажове

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) предлага около 100 платени стажа на година за граждани на ЕС, които до крайния срок за подаване на заявленията са завършили поне първата част от своето университетско образование и разполагат с удостоверение за завършена степен или равностоен документ.

Стажовете са обособени в 2 отделни периода, всеки от които с продължителност от 5 месеца:

  • от 1 февруари до 30 юни (първи период)
  • от 1 септември до 31 януари (втори период)

2. Задължителни неплатени стажове

ГСС предлага около 20 неплатени стажа на година. Тези стажове са предназначени за студенти трета, четвърта или пета година, които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс.

Стажовете са обособени в 2 отделни периода, всеки от които с продължителност от 1 до 5 месеца:

  • от 1 февруари до 30 юни
  • от 1 септември до 31 януари

3. Стажове за национални държавни служители

Тази програма е предназначена за служители на министерства, държавни или регионални агенции и дипломатическите служби на държавите — членки на ЕС, или на страна кандидатка.

Националните държавни служители, които са на стаж в ГСС, са на работа в своята национална администрация и получават възнаграждение от нея.

Кой може да кандидатства?

Гражданство

Стажовете на ГСС са отворени за:

  • граждани на ЕС
  • граждани на страни кандидатки, приключили преговорите за присъединяване към ЕС

Кандидатите за платени стажове трябва неотдавна да са завършили университет или равностойно висше училище и да разполагат с удостоверение за завършена степен или равностоен документ.

Езици

Като се има предвид, че френски и английски език се използват широко за вътрешна комуникация в рамките на ГСС, се изисква добро владеене на френски или английски език и способност за общуване на един от тези езици.

Профили

Мнозинството от кандидатите в момента са с квалификации по право, политически науки, международни отношения, изследване на ЕС и икономика.

ГСС търси и стажанти с квалификации в други области, като:

превод, човешки ресурси, комуникации, образование, компютърни науки, графичен дизайн, мултимедии, селскостопански технологии, биохимично инженерство, здравеопазване и безопасност на храните, управление на енергетиката, околна среда, авиокосмическо инженерство.

Кой не може да кандидатства?

Не се приемат кандидатури на лица, които вече са преминали вътрешноведомствено обучение с продължителност над 8 седмици (платено или неплатено) в институция или орган на ЕС.

Процедура за подаване на жалби

Стремежът ни е да осигурим обслужване, отговарящо на най-високите стандарти.

Въпреки това, ако смятате, че във Вашия случай е налице лошо администриране, имате право да подадете жалба до Европейския омбудсман. Моля, имайте предвид, че за да може омбудсманът да допусне жалбата Ви, преди това трябва да поставите проблема пред Службата по стажовете.

Може да се свържете с нас по електронна поща.