Стажове — често задавани въпроси

Генерален секретариат

Стажове

Мога ли да премина стаж през лятото?
Не. През юли и август не се предлагат стажове.

Разглеждат ли се спонтанни кандидатури?
Не. Всички заявления за стажантско място трябва да отговарят на процедурата за кандидатстване, описана на уебсайта.

Кой може да кандидатства

Все още не съм получил бакалавърската си степен. Мога ли да кандидатствам за платен стаж?
Можете да кандидатствате, ако датата на удостоверението Ви за завършена бакалавърска степен предшества подписването на договора за стаж.

Мога ли да кандидатствам както за платен, така и за задължителен стаж?
Да. Можете да кандидатствате както за платен, така и за задължителен стаж, ако отговаряте на критериите за допустимост и на двата стажа (напр. ако сте студент по магистърска програма, който вече има бакалавърска степен, и е необходимо да преминете стаж като част от магистърското обучение).

Мога ли да кандидатствам за стаж едновременно в различни институции на ЕС?
Можете да кандидатствате за стаж едновременно в различни институции на ЕС, ако отговаряте на критериите за допустимост.

След резултатите от референдума в Обединеното кралство на 23 юни 2016 г. могат ли граждани на Обединеното кралство все още да кандидатстват за платени стажове през 2018 г.?
Гражданите на Обединеното кралство продължават да отговарят на критериите и могат да кандидатстват за стажове в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. В съответствие с Договорите, които Обединеното кралство е ратифицирало, правото на ЕС продължава да се прилага в пълна степен във и спрямо Обединеното кралство.

Процедура за подбор

Как се подбират стажантите?
Стажантите се подбират въз основа на техните качества, като се взема предвид предоставената във формуляра за кандидатстване информация.

Кандидатите могат да бъдат интервюирани по телефона или онлайн. В такъв случай Службата по стажовете предварително се свързва с кандидатите за уговаряне на подходящо време. При равностойни качества на кандидатите Службата по стажовете се стреми да осигури добър географски баланс (т.е. да са представени възможно най-много националности) и баланс между половете (целящ достигане на 40 % за по-слабо представения пол) на избраните стажанти. Кандидатурите се разглеждат внимателно и се съпоставят с търсените профили от различните отдели на Генералния секретариат на Съвета.

След подбора

Трябва ли да представя превод на придружаващите документи?
Не. Придружаващите документи се приемат на всички официални езици на ЕС. Би било от полза да се предоставят и преводи на дипломите на английски или френски език, ако има такива.

Трябва ли копията на придружаващите документи да бъдат заверени като автентични с оригиналите?
Не. Придружаващите документи трябва да се изпратят по имейл. Не е нужно да се предоставят заверени копия. При пристигането им от стажантите се изисква да представят оригиналите на придружаващите документи.

По време на стажа

Имам ли право на годишен отпуск?
Стажантите имат право на 2 дни отпуск за всеки отработен месец, в допълнение към официалните празници и неработните за Съвета дни.

Здравното осигуряване е задължително. Достатъчна ли е европейската здравноосигурителна карта за моята страна?
Да. Приемаме като доказателство копие на Вашата европейска здравноосигурителна карта. Ваша е отговорността да проверите покритието, което тя предлага.

При липса на друго покритие (напр. европейска здравноосигурителна карта) стажантите могат да изберат здравно осигуряване чрез Съвета. В такъв случай платените стажанти заплащат около 13 евро на месец, което отговаря на една трета от застрахователната премия, а Съветът плаща останалите две трети. За стажантите със задължителен стаж Съветът поема цялата застрахователна премия.

Застраховани ли са стажантите?
Всички стажанти са застраховани срещу злополука.

Финансови аспекти

На каква стойност е стипендията?
Понастоящем нетната стипендия е 1159,44 евро на месец.

Съветът на Европейския съюз покрива ли пътните разходи от местопребиваването ми до Брюксел?
Стажантите получават пътна надбавка, чрез която се подпомага възстановяването на техните пътни разходи.

Стажантите, които са наети от място на разстояние над 50 км от Брюксел, имат право на подпомагане за възстановяването на пътните разноски в началото и в края на стажа. Тази надбавка се изчислява по метод, основан на географското разстояние между Брюксел и адреса, посочен във формуляра за кандидатстване (0—500 км: 0,30 евро/км, 501—1500 км: 0,20 евро/км, над 1500 км: 0,10 евро/км, умножено по 2, с таван от 800 евро. Не се полагат надбавки за разстояние под 50 км от Брюксел). За да имате право на тези надбавки, трябва да сте преминали поне половината от стажа. След подписването на договора за стажа от Съвета, не се приемат никакви искания за промяна на адреса.