Как се кандидатства за стаж

Генерален секретариат

Кандидатстване за платени стажове за 2018 г. — приемането на кандидатури за първия период вече приключи. Все още имате достъп до подадената кандидатура.

1. Платени стажове

Приемането на кандидатури за платени стажове за първия период на 2018 г. вече приключи. Може да кандидатствате за платени стажове за втория период на 2018 г., когато започне набирането на кандидатури. Кандидатурите трябва да бъдат подадени посредством онлайн системата.

 • подаване на кандидатури между 15 януари (12 ч) и 15 март (12 ч.) 2018 г. за втория период на стажовете (1 септември 2018 г.—31 януари 2019 г.)

Адрес в профила на кандидата

Цялата кореспонденция се изпраща на адреса, посочен в електронния профил на кандидата. Необходимо е профилът на кандидата да се актуализира в случай на промяна на адреса. Този адрес се използва както за предложение за стаж, така и за административната обработка на досието на кандидата, и се смята за място на неговото наемане.

Имейлите от Службата по стажовете често попадат в спам кутията на Gmail, Hotmail и останалите видове електронна поща. Кандидатите следва да проверяват редовно спам кутията си за входящи съобщения, идващи от „bureau de stages“ (stages@consilium.europa.eu). Освен това е желателно във формуляра за кандидатстване да е посочен телефонен номер за контакт за връзка със Службата при необходимост.

Процедура на подбор

Контакт с избраните кандидати за първия период ще бъде осъществен най-късно през декември, а с избраните кандидати за втория период – най-късно през май.

Успели кандидати

Ако е избран, от кандидата се иска да представи следните удостоверяващи документи:

 • четливо копие на паспорта или личната карта
 • копие на дипломите или на официалните удостоверения
 • ако е необходимо – доказателство за професионален опит, както и удостоверение или аргументирана декларация за владеене на езиците, посочени във формуляра за кандидатстване.

Всеки друг незадължителен документ в подкрепа на кандидатурите за стаж, например препоръки, може да се изпраща заедно с удостоверителните документи.

Не е необходимо кандидатът да изпраща удостоверителните документи, когато подава кандидатурата си онлайн. От него ще бъде поискано да ги представи само в случай, че му е предложен стаж. Кандидатът не се допуска, ако не е представил пълното досие за кандидатстване. Кандидатът трябва да докаже верността на цялата информация, посочена във формуляра за кандидатстване (образование, професионален опит, владеене на езици и т.н.). Поради това във формуляра за кандидатстване трябва да се включва само информацията, която кандидатът може да удостовери с документ.

Необходимо е кандидатът да запази копия на всички документи, които е изпратил на Службата по стажовете. Да не се изпращат оригинали на удостоверения за степен.

Успелите кандидати ще получат предложение по имейл, в което ще бъдат посочени периодът на стажа и отделът, в който ще работят. След като те приемат предложението, Службата по стажовете ще им изпрати договор за стаж.

Неуспели кандидати

Всяка година ГСС получава около 4 000 кандидатури за платени стажове. За съжаление местата са само 100.

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени по имейл или чрез своя EPSO профил в края на януари 2018 г. (за стажовете, започващи през февруари) и в края на юни 2018 г. (за стажовете, започващи през септември).

Ако не е успял, кандидатът може да кандидатства отново през следващия период за набиране на стажанти.

2. Задължителни неплатени стажове

Тези стажове са предназначени за студенти трета, четвърта или пета година, които трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс. Могат да кандидатстват и студенти, от които се изисква да направят проучване във връзка с дипломна работа или докторантура.

Кандидатури за участие в задължителните стажове се подават по следния график:

 • за стажовете, протичащи в периода 1 февруари — 30 юни: крайният срок за кандидатстване е 1 октомври на предходната година; подборът се извършва в периода октомври — декември
 • за стажовете, протичащи в периода 1 септември — 31 януари: крайният срок за кандидатстване е 1 април на същата година; подборът се извършва в периода април — юни

С избраните кандидати се подписва договор за стаж. Не се подписват никакви други договори, нито конвенции (напр. с университета на кандидата).

Кандидатстване

Кандидатурите за задължителен неплатен стаж се изпращат по електронна поща и съдържат:

 • попълнен формуляр за кандидатстване,
 • официално удостоверение от учебното заведение на кандидата, в което да се посочва, че от кандидата се изисква да премине стаж като част от неговото образование или за целите на достъпа до професия или че трябва да направи проучване във връзка с дипломна работа или докторантура.

Не се налага с кандидатурата да бъдат изпращани удостоверяващи документи. От кандидата ще бъде поискано да ги представи само в случай че му бъде предложен стаж. Кандидатът не се допуска, ако не е представил пълното досие за кандидатстване. В случай че бъде избран, кандидатът трябва да докаже верността на цялата информация, посочена във формуляра за кандидатстване (образование, професионален опит, владеене на езици). Поради това във формуляра за кандидатстване трябва да се включва само информацията, която кандидатът може да удостовери с документ. Досието на кандидата може да съдържа и незадължителни удостоверяващи документи, като например препоръки.

Формуляр за кандидатстване за задължителни неплатени стажове.

Попълнените кандидатури се изпращат по електронна поща, като формулярът за кандидатстване и удостоверението от университета на кандидата трябва да бъдат във формат PDF:
Изпратете кандидатура

Адрес в профила на кандидата

Цялата кореспонденция ще бъде изпратена на адреса, посочен във формуляра за кандидатстване. В случай че смени адреса си, кандидатът трябва да уведоми за това с имейл Службата по стажовете. Този адрес се използва както за предложение за стаж, така и за административната обработка на досието на кандидата, и се смята за място на неговото наемане.

Успели кандидати

Ако е успял, кандидатът получава предложение по електронната поща, в което са посочени периодът на стажа и подразделението, в което ще работи. Кандидатът ще бъде поканен да представи следните документи, за да удостовери информацията във формуляра за кандидатстване:

 • четливо копие на паспорта или личната карта,
 • копие на дипломите или на официалните удостоверения (ако е необходимо),
 • документ за професионален опит (ако е необходимо),
 • документ или аргументирана декларация за владеене на езиците, посочени във формуляра за кандидатстване.

Необходимо е кандидатът да запази копия на всички документи, които е изпратил на Службата по стажовете. Да не се изпращат оригинали на удостоверения за степен.

След проверка на удостоверяващите документи Службата по стажовете изпраща на кандидата за подпис договор за стаж. Не се подписват никакви други договори, нито конвенции (напр. с университета на кандидата).

Неуспели кандидати

Ако не е успял, кандидатът ще бъде уведомен по електронната поща след приключване на процедурата за подбор. Може да се кандидатства отново през следващия период.

3. Стажове за студенти от националните училища по администрация

Кандидатурите се изпращат до директора на дирекция „Човешки ресурси“ на Съвета от националното училище по администрация на кандидата.

За повече информация се свържете със Службата по стажовете.

За контакти

За повече информация се свържете със Службата по стажовете: