Възлагане на обществени поръчки в Генералния секретариат

Кой може да кандидатства?

Могат да участват:

 • икономически оператори, регистрирани в ЕС
 • всички граждани на ЕС
 • икономически оператори от държави извън ЕС, които имат споразумение с ЕС за отваряне на пазари на обществени поръчки

За да могат да участват в търг, икономическите оператори трябва:

 • да не са обявени в несъстоятелност
 • да не са извършили груба професионална грешка
 • да са изпълнили задълженията си за плащане на данъци и социалноосигурителни вноски
 • да не са осъждани за измама, корупция, изпиране на пари, използване на детски труд, участие в престъпна организация или друга незаконна дейност срещу финансовите интереси на ЕС
 • да не са представили невярна информация с цел измама или поради небрежност
 • да не са били изключени от участие в тръжни процедури

Институциите на ЕС често използват понятието „покана“ във връзка с тръжните процедури. Това понятие включва:

 • Покани за участие в търгове (обявления за поръчки, публикувани в Официален вестник)
 • Покани за изразяване на интерес за възлагане на обществени поръчки за извършване на доставки, услуги и строителни работи

Изборът на тръжна процедура и изискванията за оповестяване се определят от предвидената стойност на обществената поръчка.

Поръчки на стойност над 135 000 €

Обявленията за покани за обществени поръчки на стойност над 135 000 € се публикуват в серия S на Официален вестник на Европейския съюз и може да се разглеждат онлайн в базата данни TED на ЕС.

Документацията за обществените поръчки и друга информация за текущите покани може да се намери в раздел eTendering на уебсайта TED.

Препоръчваме да се регистрирате на този уебсайт, за да имате достъп до всички негови функции.

Поръчки на стойност 15 000—135 000 €

Покани за участие в търгове за поръчки на стойност 15 000—135 000 € се обявяват на тази уебстраница в рубриката „Текущи покани“.

За повече информация можете да се свържете с лицето за контакт, посочено в обявата за покана.

Поръчки на стойност под 15 000 €

Поръчките, чиято стойност не надвишава 15 000 €, могат да бъдат възложени чрез процедура на договаряне, без предварително да се публикува обявление за обществена поръчка. За такива възможности обявление не се публикува, но ако сте видими на пазара, може да получите покана да представите оферта за този вид договор.

Задължителни формуляри за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Генералния секретариат

За да участвате в процедурите за възлагане на обществени поръчки на Генералния секретариат, се изисква да попълните формуляр за правен субект и формуляр за финансова идентификация, с които да предоставите информация за вашето дружество и данни за банковата сметка: