История

Филм: „От беседи край камината до големите решения“

Този документален филм проследява историята на Европейския съвет от създаването му до наши дни. В него са показани важните етапи от последните десетилетия, които са оформили начина, по който лидерите от ЕС вземат своите решения.
Историята е разказана от хора, участвали пряко в превръщането на Европейския съвет в онзи център за вземане на решения, който познаваме днес.

Научете повече за събитията и договорите, които са оформили ролята на Европейския съвет, Съвета на ЕС, Еврогрупата и срещите на върха на държавите от еврозоната.

1951

Парижкият договор

С Парижкия договор се създава Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която въвежда общ пазар на въглищата и стоманата. Това намалява недоверието и напрежението между съседните европейски държави след Втората световна война. Договорът за ЕОВС, чието действие изтече през 2002 г., е първият учредителен договор на Европейската общност.

1952

8 септември

Първо заседание на Специалния съвет на министрите от ЕОВС

Първото заседание на Специалния съвет на министрите от Европейската общност за въглища и стомана, който по-късно ще стане Съвет на Европейския съюз, се провежда в Люксембург.

1958

1 януари

Римски договори

С Римските договори се създават Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Първото заседание на Съвета на ЕИО се провежда на 25 януари 1958 г. под председателството на белгийския министър на външните работи Виктор Ларок.

1960

май

Специален комитет по селско стопанство

Специалният комитет по селско стопанство се създава с цел да разглежда и подготвя техническите аспекти на общата селскостопанска политика. Комитетът на постоянните представители (Корепер) на Съвета на ЕИО се разделя на две части — Корепер (I част) (заместници) и Корепер (II част) (посланици). Корепер (I част) и Корепер (II част) съществуват и днес и отговарят за подготовката на работата на Съвета на ЕС.

1965

1 юли

Кризата на „празния стол“

През 1965 г. Франция обявява, че няма да участва в заседанията на Съвета поради несъгласие във връзка с преговорите по финансирането на общата селскостопанска политика. По-късно кризата е разрешена през 1966 г. благодарение на компромиса от Люксембург, с който се въвежда принципът за гласуване с единодушие, когато става въпрос за значими интереси.

1967

8 април

Договорите за сливане

С тези два договора (1967 г. и 1971 г.) се въвеждат единен Съвет, единна Комисия и единен бюджет за трите общности (ЕОВС, Евратом и ЕИО). Корепер получава официален статут на подготвителен орган на Съвета.

1973

1 януари

Първото разширяване

Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейските общности, като държавите членки стават девет на брой.

1974

декември

Създаване на Европейския съвет

След срещата на върха в Копенхаген през декември 1973 г., на която се предвижда срещи на върха да се провеждат всеки път, когато това е необходимо, на срещата на върха в Париж през декември 1974 г., организирана от президента Валери Жискар д'Естен, се създава Европейският съвет. Целта е да се създаде неофициален форум за разговори между държавните и правителствените ръководители.

1975

11 март

Първо заседание на Европейския съвет

Новосъздаденият Европейски съвет заседава за първи път през март 1975 г. в Дъблин.

1981

1 януари

Гърция се присъединява към ЕС

С присъединяването на Гърция броят на държавите — членки на ЕС, става двуцифрено число.

1985

14 юни

Шенгенското споразумение

В Шенген (Люксембург) Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия подписват Шенгенското споразумение за премахване на граничните проверки.

Шенгенското споразумение постепенно ще позволи на хората да пътуват, без паспортите им да бъдат проверявани на вътрешните граници. Прилагането на Шенгенското споразумение започва по-късно — през 1995 г.

2—3 декември

Европейският съвет от Люксембург

Европейският съвет постига политическо споразумение, откриващо пътя за приемане на Единния европейски акт.

1986

1 януари

Испания и Португалия стават членки на ЕС

Испания и Португалия се присъединяват към ЕС, като броят на членуващите в Европейските общности държави се увеличава на 12.

1987

1 юли

Единният европейски акт

С Единния европейски акт се създава вътрешният пазар, в рамките на който е предвидено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. С акта се поставя началото на сътрудничеството във външната политика и се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство при вземането на решения в рамките на Съвета.

Освен това Единният европейски акт предоставя правно основание за дейността на Европейския съвет, като придава официален характер на заседанията на държавните и правителствените ръководители.

1992

11 декември

Открити заседания

През 1992 г. Европейският съвет в Единбург поставя началото на откритите дебати — практика, значително разширявана през годините, последно с Договора от Лисабон.

Откритите дебати и обсъждания могат да се проследяват на уебсайта на Съвета.

1993

1 ноември

Договорът от Маастрихт

С влизането в сила на Договора от Маастрихт се създава Европейският съюз, основан на по-разширен стълб на Общността. С договора се създава Икономическият и паричен съюз и се въвеждат два нови стълба: обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР).

Съгласно Договора от Маастрихт Европейският съвет се сдобива с официален статут. Възложено му е да дава на Съюза необходимия тласък за неговото развитие и да определя неговите общи политически насоки. 

С Договора от Маастрихт се открива пътят към еврото и се поставя началото на общата външна политика и политика на сигурност (ОВПСС). 

1995

1 януари

Четвърто разширяване на ЕС

Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към ЕС. 15-те членки вече обхващат почти цяла Западна Европа.

1996

Европейският съвет заседава четири пъти годишно 

От 1996 г. насам Европейският съвет заседава най-малко четири пъти годишно. Преди това са били необходими само две заседания на година.

1997

13 декември

Създаване на Еврогрупата

Европейският съвет одобрява създаването на Еврогрупата — неофициален орган, в който участват министрите на финансите на държавите, чиято валута е еврото. Първото заседание на Еврогрупата се провежда на 4 юни 1998 г. в замъка Сенинген в Люксембург.

1999

1 януари

Еврото се появява като виртуална парична единица

То е въведено в 11 държави членки: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания.

1 май

Договор от Амстердам

С Договора от Амстердам се създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като Шенгенското споразумение е интегрирано в правото на ЕС. Договорът променя ролята на генералния секретар на Съвета, който става и върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност.

2001

1 януари

Гърция се присъединява към еврозоната

Гърция става 12-та държава — членка на ЕС, която се присъединява към еврозоната.

2002

1 януари

Еврото влиза в обращение

На 1 януари 2002 г. еврото влиза в обращение под формата на банкноти и монети и заменя националните валути.

2003

1 февруари

Договор от Ница

С Договора от Ница се реформират европейските институции, за да се подготви бъдещият разширен ЕС с 27 държави членки. Съветът е реформиран, като се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство и се въвежда принципът на засилено сътрудничество между държавите членки.

октомври

Заседанията на Европейския съвет се провеждат в Брюксел 

От октомври 2003 г. всички официални заседания на Европейския съвет се провеждат в Брюксел.

В Декларация № 22 към Договора от Ница се посочва, че когато Съюзът включва 18 държави членки, всички заседания на Европейския съвет ще се провеждат в Брюксел.

2004

1 май

Най-голямото разширяване на ЕС

Десет нови държави се присъединяват едновременно към ЕС: Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения. Това е най-голямото разширяване на ЕС по население и брой държави.

Понастоящем в ЕС членуват 25 държави.

10 септември

Първи постоянен председател на Еврогрупата

Еврогрупата взема решение за назначаване на постоянен председател с мандат от две години.

На неофициално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси в Схевенинген Жан-Клод Юнкер е избран за първи постоянен председател на Еврогрупата. Мандатът му е от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2006 г.

2006

септември

Жан-Клод Юнкер е преизбран за председател на Еврогрупата

Той е избран за втори мандат на поста председател на Еврогрупата.

2007

1 януари

България и Румъния се присъединяват към ЕС

България и Румъния стават членки на ЕС, като броят на държавите членки достига 27.

1 януари

Словения се присъединява към еврозоната

Словения става 13-ата държава — членка на ЕС, която приема еврото за своя парична единица.

2008

1 януари

Кипър и Малта се присъединяват към еврозоната

Понастоящем в еврозоната членуват 15 държави.

12 октомври

Начало на срещите на върха на държавите от еврозоната 

Френският президент Никола Саркози предлага да се провеждат редовни срещи на държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната. Първата среща се провежда на 12 октомври 2008 г. Следващите срещи на върха се провеждат през май 2010 г., март 2011 г., юли 2011 г. и октомври 2011 г. в Брюксел.

Срещите на върха на държавите от еврозоната способстват за координиране на икономическата политика в рамките на еврозоната; в тях участват също председателят на срещите на върха на държавите от еврозоната и председателят на Европейската комисия. 

2009

1 януари

Словакия се присъединява към еврозоната

Словакия става 16-ата държава членка от еврозоната.

19 ноември

Херман ван Ромпьой е избран за председател на Европейския съвет

На неформална среща в Брюксел на 19 ноември 2009 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС единодушно приемат да назначат Херман ван Ромпьой за първия постоянен председател на Европейския съвет.

1 декември

Договорът от Лисабон

Договорът от Лисабон влиза в сила, като с него се реформират структурата на ЕС и начинът, по който той функционира.

С него се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета.

Европейският съвет става самостоятелна институция със свой собствен председател. В миналото Европейският съвет беше неформален орган, а длъжността ръководител на Европейския съвет беше неофициална. Тя се заемаше от държавния или правителствения ръководител на държавата членка, изпълняваща ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. 

1 декември

Протокол № 14 към Договора от Лисабон

Протокол № 14 към Договора от Лисабон влиза в сила на 1 декември 2009 г. и определя ролята на Еврогрупата. Министрите на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се събират на неофициални срещи за обсъждане на въпроси, свързани с единната валута, и избират председател за срок от две години и половина.

Освен това с Договора от Лисабон се изменят правилата на Съвета на ЕС, така че при гласуване в Съвета по икономически и финансови въпроси по точки, засягащи единствено еврозоната, право на глас имат само членовете на Еврогрупата.

10—11 декември

Европейски съвет под председателството на Фредрик Райнфелд

За последен път заседанието на Европейския съвет се председателства от президента или министър-председателя на държавата членка, изпълняваща ротационното председателство на Съвета.

Заседанието на Европейския съвет през декември 2009 г. се председателства от министър-председателя на Швеция Фредрик Райнфелд.

2011

1 януари

Естония се присъединява към еврозоната

Естония става 17-ата държава, която се присъединява към еврозоната.

2012

Януари

Избор на председателя на Работната група за Еврогрупата

От януари 2012 г. длъжността председател на Работната група за Еврогрупата се заема от г-н Tомас Визер, който е и председател на Икономическия и финансов комитет.

Работната група за Еврогрупата е подготвителен орган, обединяващ представителите в Икономическия и финансов комитет на държавите членки от еврозоната, Европейската комисия и Европейската централна банка.   

1-2 март

Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз

На заседанието на Европейския съвет от 1—2 март 2012 г. 25 европейски ръководители подписаха Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз.  

Договорът влиза в сила на 1 януари 2013 г. и придава официален характер на срещата на върха на държавите от еврозоната. Организацията на тези срещи и ролята на техния председател са описани в член 12.

1 март

Преизбиране на Херман ван Ромпьой

Херман ван Ромпьой е избран за втори мандат на поста председател на Европейския съвет — за периода от 1 юни 2012 г. до 30 ноември 2014 г.

10 декември

ЕС получава Нобеловата награда за мир

През 2012 г. ЕС получава Нобеловата награда за мир за приноса си в утвърждаването на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

При връчването на Нобеловата награда за мир на ЕС норвежкият Нобелов комитет обявява, че решението му се основава на стабилизиращата роля, която ЕС е изиграл за превръщането на по-голямата част от Европа от континент на войната в континент на мира.

2013

21 януари

Избор на председател на Еврогрупата

Министърът на финансите на Нидерландия Йерун Дейселблум е избран за председател на Еврогрупата. Той е вторият постоянен председател в историята на Еврогрупата.

14 март

Процедурни правила за срещите на върха на държавите от еврозоната

Първата среща на върха на държавите от еврозоната след влизането в сила на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз се провежда на 14 март 2013 г. На това заседание са приети правила за организацията на срещите на върха на държавите от еврозоната.

1 юли

Хърватия се присъединява към Европейския съюз

Хърватия става втората държава от бивша Югославия след Словения, която се присъединява към ЕС. 

ЕС вече има 28 държави членки.

2014

1 януари

Латвия се присъединява към еврозоната

Латвия става 18-ата държава — членка на еврозоната.

1 декември

Доналд Туск заема поста председател на Европейския съвет

Доналд Туск заменя Херман ван Ромпьой на поста председател на Европейския съвет. Мандатът му е от 1 декември 2014 г. до 31 май 2017 г.

2015

1 януари

Литва се присъединява към еврозоната

Понастоящем еврозоната се състои от 19 членове: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

22 юни

Извънредна среща на върха относно Гърция

На 22 юни 2015 г. лидерите от ЕС ще се срещнат, за да обменят мнения относно Гърция. Председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната Доналд Туск заяви, че последните предложения на гръцкото правителство са положителна стъпка, но подлежат на по-нататъшна оценка от страна на институциите.

12 юли

Ръководителите на държавите от еврозоната постигат споразумение относно Гърция

Те са готови да започнат преговори по програма за финансова помощ за Гърция по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), но споразумението трябва първо да бъде одобрено от гръцкия парламент и други национални парламенти. Еврогрупата ще продължи преговорите след приключването на националните процедури.

13 юли

Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум преизбран за втори мандат

Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум е преназначен за втори мандат от две години и половина. 

2017

9 март

Доналд Туск преизбран за председател на Европейския съвет

Доналд Туск бе преизбран за председател на Европейския съвет за втори мандат от две години и половина, от 1 юни 2017 г. до 30 ноември 2019 г.

29 март

Обединеното кралство официално задейства член 50 за напускане на ЕС

След резултатите от референдума в Обединеното кралство от 23 юни 2016 г., при който гражданите на Обединеното кралство гласуваха за напускане на Европейския съюз, Обединеното кралство уведоми официално Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС.

Европейският съвет прие изявление във връзка с уведомлението на Обединеното кралство.

Изразяваме съжаление, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз, но сме готови за процеса, който ще трябва да следваме. (...) В тези преговори Съюзът ще действа като едно цяло и ще защитава своите интереси. Първият ни приоритет ще бъде да ограничим до минимум несигурността, която решението на Обединеното кралство предизвика у нашите граждани, сред предприятията и държавите членки.

Европейски съвет, 29 март 2017 г.