История

Филм: „От беседи край камината до големите решения“

Този документален филм проследява историята на Европейския съвет от създаването му до наши дни. В него са показани важните етапи от последните десетилетия, които са оформили начина, по който лидерите от ЕС вземат своите решения.
Историята е разказана от хора, участвали пряко в превръщането на Европейския съвет в онзи център за вземане на решения, който познаваме днес.

Научете повече за събитията и договорите, които са оформили ролята на Европейския съвет, Съвета на ЕС, Еврогрупата и срещите на върха на държавите от еврозоната.

1951

Парижкият договор

С Парижкия договор се създава Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), която въвежда общ пазар на въглищата и стоманата. Това намалява недоверието и напрежението между съседните европейски държави след Втората световна война. Договорът за ЕОВС, чието действие изтече през 2002 г., е първият учредителен договор на Европейската общност.

1958

1 януари

Римски договори

С Римските договори се създават Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Първото заседание на Съвета на ЕИО се провежда на 25 януари 1958 г. под председателството на белгийския министър на външните работи Виктор Ларок.

1973

1 януари

Първото разширяване

Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейските общности, като държавите членки стават девет на брой.

1974

декември

Създаване на Европейския съвет

След срещата на върха в Копенхаген през декември 1973 г., на която се предвижда срещи на върха да се провеждат всеки път, когато това е необходимо, на срещата на върха в Париж през декември 1974 г., организирана от президента Валери Жискар д'Естен, се създава Европейският съвет. Целта е да се създаде неофициален форум за разговори между държавните и правителствените ръководители.

1975

11 март

Първо заседание на Европейския съвет

Новосъздаденият Европейски съвет заседава за първи път през март 1975 г. в Дъблин.

1981

1 януари

Гърция се присъединява към ЕС

С присъединяването на Гърция броят на държавите — членки на ЕС, става двуцифрено число.

1985

14 юни

Шенгенското споразумение

В Шенген (Люксембург) Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия подписват Шенгенското споразумение за премахване на граничните проверки.

Шенгенското споразумение постепенно ще позволи на хората да пътуват, без паспортите им да бъдат проверявани на вътрешните граници. Прилагането на Шенгенското споразумение започва по-късно — през 1995 г.

2—3 декември

Европейският съвет от Люксембург

Европейският съвет постига политическо споразумение, откриващо пътя за приемане на Единния европейски акт.

1986

1 януари

Испания и Португалия стават членки на ЕС

Испания и Португалия се присъединяват към ЕС, като броят на членуващите в Европейските общности държави се увеличава на 12.

1987

1 юли

Единният европейски акт

С Единния европейски акт се създава вътрешният пазар, в рамките на който е предвидено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. С акта се поставя началото на сътрудничеството във външната политика и се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство при вземането на решения в рамките на Съвета.

Освен това Единният европейски акт предоставя правно основание за дейността на Европейския съвет, като придава официален характер на заседанията на държавните и правителствените ръководители.

1992

11 декември

Открити заседания

През 1992 г. Европейският съвет в Единбург поставя началото на откритите дебати — практика, значително разширявана през годините, последно с Договора от Лисабон.

Откритите дебати и обсъждания могат да се проследяват на уебсайта на Съвета.

1993

1 ноември

Договорът от Маастрихт

С влизането в сила на Договора от Маастрихт се създава Европейският съюз, основан на по-разширен стълб на Общността. С договора се създава Икономическият и паричен съюз и се въвеждат два нови стълба: обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР).

Съгласно Договора от Маастрихт Европейският съвет се сдобива с официален статут. Възложено му е да дава на Съюза необходимия тласък за неговото развитие и да определя неговите общи политически насоки. 

С Договора от Маастрихт се открива пътят към еврото и се поставя началото на общата външна политика и политика на сигурност (ОВПСС). 

1995

1 януари

Четвърто разширяване на ЕС

Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към ЕС. 15-те членки вече обхващат почти цяла Западна Европа.

1996

Европейският съвет заседава четири пъти годишно 

От 1996 г. насам Европейският съвет заседава най-малко четири пъти годишно. Преди това са били необходими само две заседания на година.

1997

13 декември

Създаване на Еврогрупата

Европейският съвет одобрява създаването на Еврогрупата — неофициален орган, в който участват министрите на финансите на държавите, чиято валута е еврото. Първото заседание на Еврогрупата се провежда на 4 юни 1998 г. в замъка Сенинген в Люксембург.

1999

1 май

Договор от Амстердам

С Договора от Амстердам се създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като Шенгенското споразумение е интегрирано в правото на ЕС. Договорът променя ролята на генералния секретар на Съвета, който става и върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност.

2002

1 януари

Еврото влиза в обращение

На 1 януари 2002 г. еврото влиза в обращение под формата на банкноти и монети и заменя националните валути.

2003

1 февруари

Договор от Ница

С Договора от Ница се реформират европейските институции, за да се подготви бъдещият разширен ЕС с 27 държави членки. Съветът е реформиран, като се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство и се въвежда принципът на засилено сътрудничество между държавите членки.

октомври

Заседанията на Европейския съвет се провеждат в Брюксел 

От октомври 2003 г. всички официални заседания на Европейския съвет се провеждат в Брюксел.

В Декларация № 22 към Договора от Ница се посочва, че когато Съюзът включва 18 държави членки, всички заседания на Европейския съвет ще се провеждат в Брюксел.

2004

1 май

Най-голямото разширяване на ЕС

Десет нови държави се присъединяват едновременно към ЕС: Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения. Това е най-голямото разширяване на ЕС по население и брой държави.

Понастоящем в ЕС членуват 25 държави.

2007

1 януари

България и Румъния се присъединяват към ЕС

България и Румъния стават членки на ЕС, като броят на държавите членки достига 27.

2009

19 ноември

Херман ван Ромпьой е избран за председател на Европейския съвет

На неформална среща в Брюксел на 19 ноември 2009 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС единодушно приемат да назначат Херман ван Ромпьой за първия постоянен председател на Европейския съвет.

1 декември

Договорът от Лисабон

Договорът от Лисабон влиза в сила, като с него се реформират структурата на ЕС и начинът, по който той функционира.

С него се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета.

Европейският съвет става самостоятелна институция със свой собствен председател. В миналото Европейският съвет беше неформален орган, а длъжността ръководител на Европейския съвет беше неофициална. Тя се заемаше от държавния или правителствения ръководител на държавата членка, изпълняваща ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. 

10—11 декември

Европейски съвет под председателството на Фредрик Райнфелд

За последен път заседанието на Европейския съвет се председателства от президента или министър-председателя на държавата членка, изпълняваща ротационното председателство на Съвета.

Заседанието на Европейския съвет през декември 2009 г. се председателства от министър-председателя на Швеция Фредрик Райнфелд.

2012

1-2 март

Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз

На заседанието на Европейския съвет от 1—2 март 2012 г. 25 европейски ръководители подписаха Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз.  

Договорът влиза в сила на 1 януари 2013 г. и придава официален характер на срещата на върха на държавите от еврозоната. Организацията на тези срещи и ролята на техния председател са описани в член 12.

1 март

Преизбиране на Херман ван Ромпьой

Херман ван Ромпьой е избран за втори мандат на поста председател на Европейския съвет — за периода от 1 юни 2012 г. до 30 ноември 2014 г.

10 декември

ЕС получава Нобеловата награда за мир

През 2012 г. ЕС получава Нобеловата награда за мир за приноса си в утвърждаването на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

При връчването на Нобеловата награда за мир на ЕС норвежкият Нобелов комитет обявява, че решението му се основава на стабилизиращата роля, която ЕС е изиграл за превръщането на по-голямата част от Европа от континент на войната в континент на мира.

2013

1 юли

Хърватия се присъединява към Европейския съюз

Хърватия става втората държава от бивша Югославия след Словения, която се присъединява към ЕС. 

ЕС вече има 28 държави членки.

2014

1 декември

Доналд Туск заема поста председател на Европейския съвет

Доналд Туск заменя Херман ван Ромпьой на поста председател на Европейския съвет. Мандатът му е от 1 декември 2014 г. до 31 май 2017 г.